Ledning och Ekonomi

World Animal Protection Sverige

Roger Pettersson, Generalsekreterare:

Roger Pettersson har arbetat professionellt med djurskyddsfrågor sedan 1989, i första hand inom ideella organisationer. Han har varit flitigt anlitad av den svenska regeringen i statliga utredningar och råd. Idag är han ledamot i regeringens råd för genomförandet av livsmedelsstrategin och i regeringens nationella djurskyddsnätverk för EU-relaterade djurskyddsfrågor.

Roger har haft många poster inom statliga myndigheter, t ex som ledamot i djurskyddsråd och försöksdjursråd. Idag är Roger Pettersson ledamot i insynsrådet för Jordbruksverket (utsedd av regeringen) samt i Jordbruksverkets referensgrupp för djurskyddsfrågor. Han är dessutom suppleant i den Centrala djurförsöksetiska nämnden (utsedd av regeringen).

Inom World Animal Protection är Roger Pettersson ledamot i det globala ledarteamet, ledamot i det globala teamet för frågor som rör ”external affairs”, ledamot i det globala teamet för ekonomiska frågor samt deltar även i flera globala projektteam om olika djurskyddsfrågor.

Roger Pettersson nås på: 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se eller tel 08-617 79 71. 

Arbetsordning och ersättning

Styrelse:

Gitte Buchhave, Ordförande

Gitte Buchhave har lång erfarenhet av arbete inom World Animal Protection och tidigare WSPA, inte minst då det gäller lednings- och fundraisingarbete. Gitte var med och startade World Animal Protection Danmark och arbetar idag som chef för World Animal Protection Danmark. Gitte var också med och startade World Animal Protection Sverige och har fungerat som ordförande sedan starten. 

Sven Stenson, Ledamot

Sven Stenson arbetar som kriminalinspektör med inriktning på djurutredningar av vanvård och misshandel. Har lång erfarenhet av djurskyddsarbete i Sverige, bland annat som ordförande för Djurskyddet Sverige. 

Kevin Geeson, Ledamot

Har 15 års erfarenhet av arbete inom ideella organisationer. Han är för närvarande huvudansvarig för det operativa arbetet inom World Animal Protection International. Kevin är auktoriserad revisor och har god erfarenhet av styrning och ledning. Han hyser stark passion för det arbete vi gör för att skydda världens djur. 

Priya Sawhney, Ledamot

Har arbetat med affärsutveckling, projektledning och marknadföring under hela sin karriär, främst inom telekommunikation. Hon har varit engagerad i djurskydd på olika sätt under hela sitt liv och varit World Animal Protection-supporter i över 20 år. 

Lena Dirsäter, Ledamot 

Lena Dirsäter har varit ordförande för Rotary i Bankeryd-Habo och är väl insatt i ideella organisationers villkor och arbete. Yrkesmässigt är hon konsult och skribent men har även ett förflutet som kommunsekreterare och administrativ kommunchef. Hon har varit djurvän sedan barnsben och engagerat sig för djur på olika sätt.

Nairi Schlyter, Suppleant

Nairi Schlyter är volontär på Sverigekontoret för World Animal Protection. Hon har arbetat som biträdande butiksansvarig och kundtjänstmedarbetare på bland annat Dagens Nyheter. Hon har även varit projektledare för Coop Hotellpremie med ansvar för rapporteringar, kvalitetssäkring, utbildningar och uppdatering. Hon har ett brett politiskt kontaktnät och ett stort engagemang för djur. 

Claes Kampe, Suppleant

Claes Kampe har arbetat som medlemsvärvare och insamlingsansvarig på Djurens Rätt i 20 år. Han är en flyhänt skribent och väl insatt i de speciella villkoren för ideella organisationer. Hans kunskaper om och intresse för media, samhälle, medlemsvärvning och djurfrågor är mycket värdefulla för organisationen. 

Ingegerd Bülow, Suppleant

Ingegerd Bülow är född i Umeå och fick empati för djuren med modersmjölken men engagerar sig även bland annat för äldres rättigheter. Hon är sedan några år pensionär efter att i 35 år arbetat som flygvärdinna vid SAS men även haft andra utåtriktade och internationella arbeten. Även Ingegerd är volontär på kontoret. 

Lina Dahl, Suppleant

Lina Dahl har tidigare praktiserat på World Animal Protections huvudkontor i Sverige och är väl insatt i organisationens arbetsområden. Med sin turismutbildning och sitt stora intresse för djurvälfärd föll det naturligt att praktikperioderna skulle fokusera på djurvänlig turism. I nuläget arbetar Lina som projektledare inom den vegetariska livsmedelsbranschen och engagerar sig ideellt i arbetet för hemlösa katter på fritiden.

Magnus Hedberg, Suppleant

Magnus Hedberg har varit djurvän hela livet och arbetar som vd för fackförbundet Jusek. Han har erfarenhet av organisationsvärlden och samhällspåverkan i en rad olika funktioner. Magnus är van styrelseledamot, för närvarande i Saco och PTK, och har även lett flera ideella styrelser, såsom Justitiapriset för jämställdhet inom advokatbranschen men också inom partipolitiken på lokal och regional nivå.

Styrelsen nås på e-post: info@worldanimalprotection.se

Ledningsgrupp:

World Animal Protection Sverige och World Animal Protection Danmark har en gemensam ledningsgrupp för arbetet inom World Animal Protection Norden. I ledningsgruppen ingår World Animal Protection Sveriges ordförande Gitte Buchhave och World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson. 

Valberedning:

Lise-Lott Alsenius
Diana Karner

Valberedningen nås på e-post: info@worldanimalprotection.se

Arbetsordning för valberedningen  

Redovisning 2018

Årsberättelse 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 med revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll 2018 med valberedningens förslag

Effektrapport för 2018 i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering

Redovisning 2017

Årsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2017 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2016

Årsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2016 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2016 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Protokoll fört vid extra årsmöte med World Animal Protection Sverige 21 september 2016

Redovisning 2015

Årsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2015 med valberedningens förslag

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 – 31 december 2015 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2015 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2014

Årsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 - 31 december 2014 med revisionsberättelse

Effektrapport för 2014 i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering

Redovisning 2013

Årsberättelse 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013 

Revisionsrapport 2013 

Årsmötesprotokoll 2013  

Redovisning 2012:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 december 2012 och revisionsrapport

Årsmöteprotokoll 2012   

Redovisning 2011:

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2011

Redovisning 2010:

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009 – 31 december 2010 och revisionsrapport

Årsmötesprotokoll 2010

Stadgar, arbetsordning, policydokument, riktlinjer etc

Stadgar för World Animal Protection Sverige
Arbetsordning för World Animal Protection Sverige
Styrande dokument – placering av medel och eget kapital
Policy för insamling
Styrande dokument – tillägg rörande insamling
Finanspolicy
Resepolicy
Företagspolicy rörande socialt ansvar
Företagspolicy rörande klagomål och beröm
Policy för mänskliga resurser
Policy för riskhantering
Policy för bekämpning av bedrägeri mutor och korruption
Uppförandekod

För att säkerställa att verksamheten inom World Animal Protection Sverige bedrivs effektivt och kvalitetssäkert så finns ett antal policydokument och riktlinjer framtagna.  Vill du veta mer om dessa, kontakta generalsekreteraren.

Granskning

World Animal Protection Sverige granskas av en auktorierad revisor på uppdrag av Årsmötet samt av World Animal Protection (globala organisationen). Vi har även rutiner för internkontroll. Vi granskas även externt av:

World Animal Protections internationella styrelse:

Paul Baldwin (Chairman International Board)
Nesta Hatendi (Deputy Chair International Board)

Cecilia Vega Leon
Chinny Krishna
Dominique Bellemare
Carter Luke
Marcelle Meredith
Mark Watts