Torka ett allt större hot mot djur och människor

Torka ett allt större hot mot djur och människor

Nyheter

Idag är Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. World Animal Protection uppmanar uppmanar regeringar att införa djurskydd i sin katastrofhantering för att lindra de ödesdigra konsekvenserna av torka och ökenutbredning.

Globalt kommer 1,8 miljarder människor att uppleva vattenbrist 2025, och människor som är beroende av boskap drabbas allra hårdast.

Torka påverkar miljön på många olika sätt. Situationen kan bli kritisk och djur i synnerhet kan inte undkomma de allvarliga följderna av denna katastrof eftersom de, precis som människor, är beroende av vatten.

1018909_0

Boskap är ryggraden i många människors inkomster och chockerande statistik visar att torka dödar boskap i oproportionerligt hög grad. Mellan 1991 och 2013 orsakade torka förluster av djur och gröda till ett värde av 31 miljarder amerikanska dollar, enbart i Subsahariska Afrika. I och med klimatförändringarna kommer förlusterna troligen att öka.

All vanligare 

I och med att torka blivit vanligare har vi sett en skarp ökning av djur som påverkas och tvingas genomlida en utdragen död. Under de senaste 54 åren har vi hjälpt över en halv miljon djur som drabbats av torka.  

Politiska beslut krävs för att skydda djur och den negativa effekt som boskapsuppfödning har på miljön. Om man inte tar hänsyn till miljön driver den på uppvärmingen och klimatförändringarna och bidrar till sämre artrikedom och tillgång på mark och vatten.

Samtidigt slåss boskapsuppfödningen om precis dessa resurser. Den bidrar till problemet och får ta smälllarna. Det finns effektiva lösningar och bevis för att skydda djuren tryggar inkomster. Att rädda dem är kostnadseffektivt.     

1015442_1

Gerardo Huertas, som är högsta chef över vårt arbete för att skydda djur i katastrofer säger:

“Även om katastrofinsatser bör prioritera människors omedelbara behov är den långsiktiga återhämtningen från katastrofer tätt sammanlänkad med välfärden hos deras djur. De flesta samhällen som återhämtar sig från katastrofer är beroende av sitt lantbruk och att rädda djuren räddar deras framtid. Klimatförändringarna orsakar allt fler ödesdigra perioder med torka. Det drabbar miljoner djur och deras ägare varje år. I dag vill vi påminna regeringar om att de måste förbereda sig för naturkatastrofer och se till att djuren finns med i deras beredskapsplaner."

Globalt kommer 1,8 miljarder människor att uppleva vattenbrist 2025, och människor som är beroende av boskap drabbas allra hårdast.

Läs mer..