Den nya djurskyddslagen kan stärka Sveriges position!

Den nya djurskyddslagen kan stärka Sveriges position!

Nyheter

Sveriges regering har presenterat sitt förslag på ny djurskyddslag. I en remiss till lagrådet för regeringen bland annat fram att man vill förbjuda användningen av elefanter och sjölejon på cirkusar samt att den nya djurskyddslagen ska främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

Lagen kan stärka Sveriges position i vårt Animal Protection Index, där vi jämför olika länders lagstiftningar.

Regeringens förslag på ny djurskyddslag utgår från det utredningsförslag som lämnades till regeringen redan 2011, och där Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, var en av experterna. Vi har därför ställt några frågor till honom om lagförslaget.

Är du nöjd med förslaget till ny djurskyddslag?

"Lagförslaget innehåller många bra saker och del saker som vi föreslog läggs i nya utredningar. Regeringen avfärdar också flera av våra förslag. Allmänt sett tycker jag att regeringen presenterar ett genomtänkt förslag till ny djurskyddslag, men det finns givetvis saker som jag skulle velat ha med."

Vad är du mest nöjd med?

"Jag är mest nöjd med att djurvälfärdsbegreppet tas in i lagstiftningen och att det också slås fast att lagen syftar till att främja respekten för djur. Det innebär i praktiken att djur ska må bra, såväl fysiskt som psykiskt samt ett erkännande av att djur är levande och kännande varelser, och att de har ett egenvärde.

Jag tycker också att det är positivt att regeringen i lagstiftningen för in att beteendestörningar ska förebyggas samt att de anger en nolltolerans för sådana på besättningsnivå och över tid. Jag är också glad för att regeringen äntligen förbjuder användningen av sjölejon och elefanter.

Det finns också en rad andra saker som jag är positiv till. Men det är lite för tidigt att dra allt för långtgående slutsatser om vilka effekter den nya lagen kommer att få. Avgörande är dessutom vad regeringen kommer att meddela i djurskyddsförordningen, regleringsbreven till myndigheterna och hur myndigheternas tillämpningsföreskrifter kommer att påverkas."

three_performing_dolphins_rs_2


Vi vill få till en större diskussion kring marina däggdjur i fångenskap.

Vad saknar du?

"Om man utgår från vårt Animal Protection Index hade jag naturligtvis önskat att regeringen även meddelat att man kommer att förbjuda dagens minkfarmer och att ytterligare initiativ skulle ha tagits för att stärka skyddet för de vilda djuren. På de områdena dras Sveriges betyg ner i vårt index idag. Sveriges betyg dras också ner av att man tillåter marina däggdjur i fångenskap.

När det gäller minkfarmning anger regeringen att Jordbruksverket ska få i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsproduktion. Jordbruksverket ska också inhämta underlag från det vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor på Statens lantbruksuniversitet om aktuell forskning rörande minkarnas naturliga beteende och välfärd. När det gäller marina däggdjur krävs en större diskussion i Sverige. Vi kommer troligtvis ta initiativ till en sådan.

Jag hade också gärna sett att regeringen tagit upp frågorna om samverkan med intresseorganisationer och hur samrådsprocesserna ska se ut framöver i Sverige. Även här dras Sveriges betyg ner i vårt index. Regeringen kan styra frågor som rör samverkan och samråd bättre än vad som görs i Sverige idag. Ökad styrning skulle vara positivt för djurskyddsarbetet i Sverige."

1016030


Obligatorisk märkning och registrering av katter finns inte med i regeringens förslag.

Det är sju år sedan djurskyddslagsutredningen kom med sitt förslag på ny djurskyddslag. Varför har det tagit så lång tid att ta fram ett regeringsförslag?

"Jag vet inte riktigt, utan kan endast spekulera. Utredningen var omfattande och beredningen inom regeringskansliet har också varit omfattande. En del saker har regeringskansliet utfört ytterligare utredningsinsatser kring för att kunna gå vidare med. Vi hade ett riksdagsval 2014, och då tillträdde en ny regering. Men självklart anser jag att det tagit väl lång tid.

Det finns vissa saker som dragits i långbänk under många år, till exempel om obligatorisk märkning och registrering av katter ska genomföras. Den frågan var uppe redan under 1990-talet, och då utlovades obligatorisk märkning och registrering. Den finns inte med i regeringens förslag nu heller, men landsbygdsministern lovar att särskilt utreda den."

roger_pettersson_hastar_0


Roger Pettersson med sina hästar.

Jag är mest nöjd med att djurvälfärdsbegreppet tas in i lagstiftningen och att det också slås fast att lagen syftar till att främja respekten för djur - Roger Pettersson.