Vattenlevande djur i livsmedelsindustrin

Vattenlevande djur i livsmedelsindustrin

Fiskar är ett av de mest konsumerade djuren i världen och konsumtionen ökar. Den globala fiskproduktionen var 145 miljoner ton 2009 och ökade till 178 miljoner ton 2018.

Fiskar som används som livsmedel är antingen vildfångade eller uppfödda i fångenskap. Under 2018 uppgick andelen fiskar som föddes upp för livsmedelsproduktion till totalt 82 miljoner ton.

Laxuppfödning

Laxar föds upp i livsmedelsindustrin i många delar av världen. Laxuppfödningen tog fart på 1960-talet och sedan dess har den vuxit kraftigt. I dag kommer omkring tre fjärdedelar av laxen i livsmedelsindustrin från uppfödning i fångenskap. Under 2020 stod de uppfödda laxarna för 2,6 miljoner ton, medan andelen vildfångade laxar var 550 000 ton.

När laxar trängs ihop i uppfödningsanläggningar skapas uppenbara risker för spridning av sjukdomar och parasiter mellan fiskarna. I en sådan här instängd miljö med starkt begränsad rörelsefrihet påminner levnadsförhållandena om djurfabriker för landlevande djur.

Anläggningarna för laxuppfödning kan också påverka vilda laxar och öringar, eftersom de ökar spridningen av havslöss och sjukdomar till fiskar som lever i frihet. Havslöss är parasiter som livnär sig på hud, blod och slem från fiskar.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot global hälsa. Den här resistensen mot antibiotikabehandling av bakterieinfektioner påskyndas av överanvändning av antibiotika inom livsmedelsindustrin, inte minst inom laxuppfödningen.

Vattenlevande djur i livsmedelsindustrin

Krav på EU-förbud mot bläckfiskuppfödning

Samarbetsorganisationen Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, har 2022 uppmanat EU att förbjuda bläckfiskuppfödning för livsmedelsproduktion.

Den direkta bakgrunden till den här uppmaningen är företaget Nueva Pescanovas planer på att bygga världens första kommersiella anläggning för bläckfiskuppfödning i Las Palmas de Canaria i Spanien.

Bläckfiskar hör hemma i frihet i haven – inte instängda i djurfabriker. Att hålla bläckfiskar i anläggningar för köttproduktion är helt oförenligt med en respektfull djurvälfärd. EU borde i stället arbeta för att skydda bläckfiskarna i deras naturliga livsmiljöer. Förutom att införa ett uppfödningsförbud för bläckfiskar, bör EU också stoppa all import till medlemsländerna av produkter från bläckfiskanläggningar i andra länder.