Miljö- och klimatåtgärder i den svenska livsmedelsstrategin

Miljö- och klimatåtgärder i den svenska livsmedelsstrategin

Nyheter

Livsmedelsstrategin måste omfatta en hållbar utveckling och en effektiv djurskyddslag. Det skriver vi, Naturskyddsföreningen, WWF och ytterligare fem organisationer i öppet brev till miljöministern idag.

Öppet brev 2016-04-25 Till: 

miljöminister Åsa Romson 

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht  

konsumentminister Per Bolund

Miljö- och klimatåtgärder i den svenska livsmedelsstrategin 

En svensk livsmedelsstrategi måste respektera planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 anger att senast 2030 ska hållbara system för livsmedelsproduktion uppnås samt motståndskraftiga jordbruksmetoder införas som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.  

Det innebär att en svensk strategi måste omfatta att svenska miljömål och generationsmålet ska nås, djurskyddet inte försämras och Sveriges åtaganden när det gäller att minska klimatpåverkan uppfylls. En förbättrad folkhälsa måste också ingå. En livsmedelsstrategi som fokuserar på en ökad produktion utan målsättningar inom miljö, klimat, djurskydd och folkhälsa är inte att ta ansvar för de miljö- och klimatmål som den svenska regeringen åtagit sig. 

Inför starten av arbetet med livsmedelsstrategin utfärdade regeringen en avsiktsdeklaration. I denna anges att målet för arbetet med livsmedelsstrategin är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen, samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Vidare ska enligt regeringen eftersträvas en ökad andel ekologisk produktion och konsumtion. Sedan Konkurrenskraftutredningen överlämnades till regeringen i mars 2015 har efterfrågan på svenska och ekologiska livsmedel ökat. Sverige kan konkurrera såväl nationellt som internationellt med svenska mervärden.  

Undertecknande organisationer, som representerar miljontals medborgare, förutsätter att regeringen uppfyller sina löften och levererar en svensk livsmedelsstrategi som omfattar konkreta åtgärder som bidrar till att uppfylla miljö – och klimatmål, en djurskyddslag som på ett bättre sätt bidrar till ett gott djurskydd och ambitioner för en bättre folkhälsa.    Naturskyddsföreningen

Ordförande Johanna Sandahl

Världsnaturfonden WWF

Generalsekreterare Håkan Wirtén

Sveriges Konsumenter

Generalsekreterare Jan Bertoft

World Animal Protection

Generalsekreterare Roger Pettersson 

Ekologiska Lantbrukarna

Verksamhetsledare Maria Dirke

Konsumentföreningen Stockholm

Chef för konsument och Miljö Louise Ungerth

Vi Konsumenter

Ordförande Gunnela Ståhle

Djurskyddet Sverige

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt 

En svensk strategi måste omfatta att svenska miljömål och generations- målet ska nås, djurskyddet inte försämras och Sveriges åtaganden när det gäller att minska klimatpåverkan uppfylls.

Läs mer..