Pictured: Female breeding pigs kept in sow stalls

Riksdagsvalet 2022 och djurskydd: Klar majoritet för ett burförbud i EU

Nyheter

Nyligen presenterade kampanjen ”End the Cage Age”, som World Animal Protection deltar i, en skrämmande rapport om grisarnas lidande i EU:s livsmedelsindustri. Efter avslöjandet säger de flesta riksdagspartierna att de stödjer ett EU-förbud mot burar i lantbruket.

I somras uttalade sig EU-kommissionen för ett burförbud i lantbruket. Det skedde efter att 1,4 miljoner medborgare i olika EU-länder skrivit under kampanjen ”End the Cage Age”, som stöds av World Animal Protection och många andra djurvälfärdsorganisationer. Ambitionen är att EU-kommissionen ska utreda burhållningen och presentera ett förslag om ett förbud senast 2027.

En ny larmrapport från Compassion in World Farming, som startade ”End the Cage Age”, avslöjar nu den grymma verkligheten för miljontals suggor i EU:s djurfabriker. Hur de stängs in i små trånga burar där de knappt kan röra sig och får betala ett fruktansvärt högt pris för dagens produktion av fläskkött.

Starkt stöd för förbud

World Animal Protection Sverige kontaktade riksdagspartierna i samband med publiceringen av rapporten. Vi frågade partierna hur de reagerar på undersökningen och om den påverkar den djurskyddspolitik de tänker gå till val på i höst, när det gäller burhållning.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige och en av huvudtalarna när ”End the Cage Age” presenterades i Europaparlamentet 2018, säger:

Roger Petersson EU Parlamentet

”De flesta riksdagspartierna ställer sig bakom vårt krav på att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas. Efter riksdagsvalet den 11 september kommer den regering som tillträder att ha en stabil riksdagsmajoritet bakom sig i burfrågan, oavsett politisk färg.”

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är tydliga med sitt stöd för en övergripande EU-reglering för att fasa ut burhållningen i lantbruket.

Moderaterna och Socialdemokraterna uttalar också i princip sitt stöd för ett burförbud, men hänvisar samtidigt till att EU-kommissionen nu håller på att utreda frågan innan ett slutgiltigt beslut kan fattas.

Kristdemokraterna är det enda av riksdagspartierna som inte stödjer tanken på ett generellt EU-förbud och argumenterar i stället för att det kan finnas acceptabla skäl att hålla värphöns i inredda burar i Sverige.

Partiernas svar

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

I Sverige är fixeringsburar för suggor förbjudna sedan länge, och Centerpartiet tycker detta förbud är bra. 

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Centerpartiet ser positivt på en gemensam EU-lagstiftning som förbjuder regelmässig fixering av suggor. Samtidigt vet vi från t ex regelverk kring svanskupering att regelefterlevnad av EU-gemensamma beslut inte är lika god i alla länder, och vi kommer därför fortsätta driva på för att medlemsländer följer EU-lagstiftning. Vi vill också att offentliga aktörer använda lagen om offentlig upphandling för att säkerställa att köttet som serveras inte kommer från t ex fixerade suggor.

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

I Sverige hålls mindre än 10 procent av produktionsdjuren i bur, vilket kan jämföras med t ex Finland där drygt hälften hålls i bur. Vi ser därför positivt på en utfasning av burhållning av lantbruksdjur på EU-nivå, vilket är bra både för djuren och svenska lantbrukares konkurrenskraft.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Det ser inte alls bra ut. På grund av de snabba klippen är det svårt att skilja på om grisar är i sina ätbås eller om de verkligen är fixerade. Om en digivande sugga är aggressiv eller har ett onormalt beteende som innebär en uppenbar risk för de nyfödda smågrisarna eller utgör ett arbetsmiljöproblem är det i Sverige tillåtet att tillfälligt begränsa en suggas rörelsefrihet, men att låta suggorna stå fixerade hela tiden är inte förenligt med Kristdemokratisk syn på djurhållning.

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Det är viktigt att djurskyddslagstiftningen harmoniseras inom EU genom att EU-kraven skärps. Strävan måste vara att svenska bestämmelser på djurskyddsområdet ska tjäna som vägledning för arbetet inom EU. Det är inte minst viktigt att befintliga regler också efterlevs. Redan 2001 blev rutinmässig kupering (bortklippning) av grisarnas svansar förbjuden inom EU. Trots detta får, enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA, den allra största delen av alla grisar inom EU sina svansar bortklippta. EU-kommissionen har framhållit att direktivet mot svanskupering inte efterlevs. Kuperingen genomförs för att kompensera för en i övrigt undermålig miljö för grisarna.

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

I svensk djurhållning är det en mindre del av värphönsen samt minkar som hålls i ”bur”. Det är dock stor skillnad på de svenska burarna som är utformade för att djuren ska få utföra sina naturliga beteenden på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i de burar som de flesta tänker på. Att t.ex. hålla värphöns i inredda burar ger vissa fördelar jämfört med de mer vanliga lösgående systemen. Grisar hålls inte i bur i Sverige.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Den behandling som suggorna i filmen får är långt ifrån det höga djurskydd vi har idag i Sverige. Det är sorgligt att se dem behandlas på det sättet i modern tid, en förändring måste ske!

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Vi ser hur djurhållning i bur inom lantbruket nu rör på sig på EU-nivå, vilket är något vi välkomnar och stödjer. Det är viktigt att detta sker i alla EU länder för att ta bort risken att ett land fortsätter och exporterar till andra EU länder.

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU? Ja. Detta bör ske skyndsamt.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Att den är oacceptabel och utgör en skamfläck för hela EU. Den typ av fixering som ses i videon hindrar alla former av naturligt beteende och är djupt skadlig för suggan. I Sverige är det förbjudet att systematiskt fixera suggor.

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Miljöpartiet har länge kämpat för ett förbud mot att hålla produktionsdjur i bur. Vi välkomnar initiativet “End the Cage Age”, men menar att förslaget från kommissionen borde omfatta fler djurarter. Vi arbetar även för att EU-kommissionen ska få en kommissionär med ansvar för djurskyddsfrågor. För att påverka djurvälfärden i andra länder vill vi att samma krav som ställs på svensk djurproduktion, ska ställas på djurprodukter som importeras.

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

Ja. Miljöpartiet vill avveckla och förbjuda produktionssystem som bygger på burhållning, i hela EU. Vi vill även att alla grisar ska kunna böka och beta och att griskultingarna inte ska få avvänjas från suggan förrän tidigast efter fyra veckor.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Det som visas i filmen är inte god djurhållning, och bör inte förekomma. Vi menar till exempel att djuren ska ha möjlighet till naturligt beteende, i enlighet med djurskyddslagen.  

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Vi vill att Sverige ska driva på i EU för att övriga medlemsstater ska komma ikapp den svenska djurskyddslagstiftningen, som är bättre än många andra länders. Det offentliga kan också bidra till detta genom att i upphandlingar ställa krav som motsvarar svenska regler kring djurhållning.  

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

Vi ställde oss bakom förslaget att kommissionen ska utvärdera om det är möjligt att fasas ut burhållning till 2027. Slutligt beslut i frågan behöver tas utifrån fakta och forskning.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Det är naturligtvis inte acceptabelt. I Sverige fixerar vi inte suggor, men situationen ser annorlunda ut i andra länder. I Sverige har vi visat och fortsätter visa att det går att föda upp smågrisar utan att suggan hålls fixerad.

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

För oss socialdemokrater är djurskydd en prioriterad fråga. Sverige har en av världens bästa djurskydd men vi behöver arbeta inom EU för att stärka djurskyddet i hela EU. Detta är något som Sverige har drivit sedan lång tid och det är bra att EU-kommissionen nu ser över EU:s djurskyddslagstiftning.  

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

Det är en enorm styrka att initiativet har samlat in 1,4 miljoner underskrifter. Det är ett tydligt tecken på att djurskydd är en viktig fråga. Vi socialdemokrater ser gärna att kommissionen inkluderar de förslag från initiativet i den pågående översynen av djurskyddslagstiftningen.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Det är fruktansvärda bilder, vi vet att djurvälfärden i Europa lämnar mycket övrigt att önska.  

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Vi behöver en starkare djurskyddslag i EU för alla djur, suggor inkluderat. Sverige som ändå kommit relativt långt har ett stort ansvar för att driva de här frågorna. 

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

Vi stödjer självklart End the Cage Age – och vi har under mandatperioden arbetat aktivt för att få till en utfasning av djurburarna i Sverige och inom EU. Det är en prioriterad och mycket viktigt fråga för oss.

Vad anser ni om den behandling av suggor (och kultingar) som visas i filmen?

Det är såklart svårt att få en helhetsbild av ett fåtal klipp från ett begränsat antal gårdar. Men av klippen att döma lever dessa suggor i alldeles för små utrymmen med begränsad rörelsefrihet. Det är inte acceptabelt. SD har varit mycket tydliga med att vi vill ha ett stärkt djurskydd där större hänsyn tas till djurens naturliga beteende, både i Sverige och internationellt. Djur ska behandlas med respekt och alla former av djurplågeri ska stoppas.

Vad är ni beredda att göra för att suggor inte ska behandlas på det sätt som förmedlas i filmen, i världen och inom EU?

Först och främst vill vi lyfta fram Sveriges oerhört duktiga djuruppfödare och engagerade djurägare. Svensk lagstiftning rörande djuromsorgen är unik och går många gånger längre än andra stora livsmedelsproducerande konkurrentländer. En bra djuromsorg uppnås då djuruppfödare eftersträvar att djuren ska växa och må väl. God djurhälsa, tillväxt och produktion hänger intimt samman. Vår ambition är att svensk standard vad gäller djurhållning ska vara miniminivån för hela EU, och gärna världen i övrigt. Det gäller t.ex. att djuren ska ha utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett, för djuren, naturligt sätt. En annan central del är att avvänjning av smågrisar inte sker för tidigt samt att grisarna får leva i en ren och bekväm miljö med tillgång till dagsljus.

Delar ni uppfattningen att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas inom EU?

Sverigedemokraterna tycker det är bra att beslut för bättre djurskydd och djuromsorg tas brett över hela EU. Med en harmoniserad djurskyddslagstiftning minskar vi problematiken med att vissa länder får konkurrensfördelar genom ett sämre djurskydd och billigare produktion, vilken ytterst orsakar djuren större lidande.

Mer om vårt arbete inför valet

Till larmrapporten om grisarna i EU

https://www.worldanimalprotection.se/nyheter/larmrapport-suggor-fangslas-brutalt-i-eus-djurfabriker

Efter riksdagsvalet den 11 september kommer den regering som tillträder att ha en stabil riksdagsmajoritet bakom sig i burfrågan, oavsett politisk färg.

Läs mer..