Factory farmed chickens

Ny rapport: Djurfabrikerna allvarlig hälsofara

Nyheter

I dag på Världshälsodagen presenterar vi vår nya rapport ”Health Impacts of Industrial Livestock Systems”. Rapporten visar att den industriella djuruppfödningen innebär en rad allvarliga hälsohot.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection, säger:

”Djurfabrikerna skapar stora problem för djur, människor och miljö. Vi måste stoppa utbyggnaden av nya djurfabriker och höja välfärdskraven för djuren i livsmedelsproduktionen För att vi ska få en hållbar framtid måste vi lägga om livsmedelsproduktionen mot mer växtbaserat.”

Växande problem

Som trenden är nu går utvecklingen mot att de hälsoproblem som djurfabrikerna skapar blir värre, i takt med att efterfrågan på kött ökar över hela världen. För att vända utvecklingen krävs en helt ny medvetenhet och handlingskraft hos världens länder, när det gäller att inse vidden av hälsoproblemen för människor och lidandet för miljarder djur i den industriella djuruppfödningen.

År 2030 beräknas köttkonsumtionen öka med 30 procent i Afrika, 18 procent i Asien och Stillahavsområdet, 12 procent i Latinamerika, 9 procent i Nordamerika och 0,4 procent i Europa.  

Denna skyhöga efterfrågan innebär att miljarder stressade djur tvingas leva under onaturliga och plågsamma förhållanden i djurfabriker. Varje år föds omkring 55 miljarder landlevande djur upp och slaktas i världens djurfabriker.

Mange søer i den industrielle svineproduktioner tilbringer en stor del af deres liv i små stålbokse.

Fem utmaningar

Rapporten visar fem olika utmaningar, som mänskligheten nu måste ta itu med när det gäller djurfabrikerna för att minska lidande och förhindra framtida hälsokatastrofer. Utgångspunkten är världshälsoorganisationen WHO:s fem vägar för hur livsmedelsindustrin kan vara en fara för människors hälsa, presenterade i ”Food Systems Delivering Better Health”, 2021.

1. Näringsbrist och fetma

Djurfabrikerna bidrar till näringsbrist, fetma och ohälsa. Stora mängder billigt kött från djurfabrikerna leder till överkonsumtion av kött, som är en högriskfaktor för kronisk sjukdom.

2. Antibiotikaresistens och zoonoser

Omkring 75 procent av världens antibiotika används på djur i livsmedelsindustrin – inte bara för att behandla sjukdomar, utan också för att stimulera en snabb tillväxt eller för att förebygga sjukdomar. Den här överanvändningen av antibiotika driver på antibiotikaresistens hos bakterier, som gör det svårare att behandla infektioner hos djur och människor. Över en miljon människor dör varje år på grund av den här antibiotikaresistensen hos bakterier och den förutspås bli den vanligaste dödsorsaken i världen 2050. Dessutom innebär trängseln i djurfabrikerna ökad risk för zoonoser, alltså sjukdomar som kan spridas från djur till människor, exempelvis svin- och fågelinfluensa

3. Livsmedelsburna sjukdomar

Den trånga och onaturliga miljön i djurfabriker leder lätt till mycket stress hos djuren och det gör dem mindre motståndskraftiga mot parasiter och bakterier. Dessa kan orsaka sjukdomar som salmonella hos människor som äter produkter från djurfabriker. Omkring en tredjedel av alla livsmedelsburna sjukdomar globalt sett är kopplade till kött, mejeriprodukter och ägg.

4. Sjukdomar på grund av miljöförorening

Djurfabrikerna producerar stora mängder animaliskt avfall som förorenar luften med ungefär 400 olika skadliga gaser. Tungmetaller som zink tillsätts i djurens mat i djurfabriker och kan förorena vattendrag när de förs vidare. Den här tungmetallföroreningen av livsmedel orsakar en miljon sjukdomsfall varje år. Vattendragen kan också förorenas av den stora mängd bekämpningsmedel, som används för grödor till djur i djurfabriker.

5. Konsekvenser för personal i djurfabriker

Personal på djurfabriker kan drabbas av hälsoproblem, som dåliga arbetsförhållanden i uppfödningsanläggningar och slakterier, fysiska skador och psykiska problem.

Systemskifte

Amanda Dahlberg säger:

”Om vi tittar på EU, så har vi haft en bekymmersam utveckling under de senaste decennierna. Antalet djurfabriker har vuxit snabbt och antibiotika­resistens är nu ett av Europas största hälsoproblem, med över 30 000 dödsfall per år. EU bidrar också starkt till det globala miljöhotet som storimportör av sojaprotein till djuren i djurfabrikerna. Importen får katastrofala följder med storskalig skogsavverkning och utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatkrisen.”

För att komma till rätta med de här allvarliga hälsoutmaningarna krävs ett grundläggande systemskifte. Som att omfördela stöd från djurfabriker till en mer hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion, att göra växtbaserade livsmedel mer lättillgängliga och att erbjuda omställningsstöd till bönder som inte längre vill hålla på med industriell djuruppfödning.

Mange søer i den industrielle svineproduktioner tilbringer en stor del af deres liv i små stålbokse.

World Animal Protection vill se ett globalt stopp för nya djurfabriker och att ansvariga politiker inför högre krav på djurvälfärd i livsmedelsindustrin. En sådan omställning kan göra oss friskare, minska djurens lidande, minska miljöföroreningar och leda till mindre kostnader för sjukdomar och skador som orsakas av djurfabrikerna.

Läs rapporten

Var med och hjälp djuren!

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan våra supportrar. Tillsammans är vi en stark kraft för en djurvänligare värld. Ditt stöd är viktigt för att World Animal Protection ska kunna hjälpa djuren.

Jag vill hjälpa djuren

 

För att komma till rätta med de här allvarliga hälsoutmaningarna krävs ett grundläggande systemskifte

Läs mer..