Integritetspolicy

Policy om ansvarsfull behandling av personuppgifter

Integritetspolicyn syftar till att informera om hur vi har implementerat EU:s Dataskyddförordning (GDPR) samt den svenska dataskyddslagen i vår verksamhet. Den syftar också till att säkerställa att de som lämnar personuppgifter till oss ska känna sig trygga kring hur vi hanterar deras uppgifter.

EU:s Dataskyddsförordning syftar till att ge individer större makt över sina personuppgifter. Detta sker genom att man i förordningen begränsar företag och organisationers möjlighet att förfoga fritt över personuppgifter som har samlats in och lagrats. Den ger också individer definierade rättigheter gentemot den som har samlat in personuppgifter.

För World Animal Protection Sverige är integriteten för de personer som stödjer oss, som är medlemmar, som kontaktar oss i olika ärenden och som samarbetar med oss central.  Förtroende kring hur vi hanterar personuppgifter är därför av högsta vikt för oss.

Genom den här integritetspolicyn informerar vi om vilka uppgifter som vi samlar in och varför vi samlar in dem. Policyn gäller vår hela vår verksamhet och för alla personuppgifter.

World Animal Protection behöver personuppgifter för att kunna kontakta givare, medlemmar och andra som vi samarbetar med. Vi är skyldiga att hålla ett korrekt register och behöver därför uppdatera de personuppgifter som finns i vårt register regelbundet. Det kan ske genom att vi får in uppdaterade uppgifter från dig som registrerad, men även genom att vi med hjälp av dina personuppgifter uppdaterar våra register via offentliga register.

För oss är det viktigt att den information vi skickar ut når den registrerade och ingen annan. Vi kan också via ett mobilnummer komplettera adressuppgifter genom att hämta in andra kontaktuppgifter. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är fysisk adress, telefonnummer och e-postadress. Vi samlar inte in och registrerar personuppgifter som vi inte har behov av. 

Vid följande tillfällen registrerar vi personuppgifter:

1/ När du anmäler dig som medlem.
2/ När du registrerar dig som månadsgivare.
3/ När du ger oss en gåva.
4/ När du antecknar dig för vårt nyhetsbrev eller begär information om vårt arbete.
5/ När du skriver under någon av våra namninsamlingar.
6/ När du ansöker om anställning eller praktik.
7/ När du anmäler att du vill vara volontär hos oss.
8/ När du kandiderar till en förtroendepost.
9/ När du kontaktar oss via telefon, e-post eller via vår webbplats.
10/ När du besöker vår hemsida och har godkänt användningen av cookies.
11/ Beställer testamentes folder.
12/ När du startar en egen insamling.
13/ När du beställer ett gåvobevis eller kalender.

World Animal Protection Sverige använder huvudsakligen insamlade personuppgifter för följande ändamål:

1/ Service till medlemmar
För att kunna ta emot medlemskap och skicka kallelse till årsmöte till alla medlemmar. För att kunna upprätthålla en god service gentemot medlemmar (rätta uppgifter etc.)

2/ Service till givare
För att kunna ta emot och registrera gåvor. För att kunna fullgöra beställningar av minnesgåvor och andra tjänster vi erbjuder och som du har beställt. För att kunna upprätthålla en god service gentemot givare (rätta uppgifter etc.). 

3/ Förmedling av information
För att kunna skicka ut vår tidning, nyhetsbrev och information om våra kampanjer. För att kunna kontakta dig via brev, e-post, SMS och telefon för att kunna erbjuda dig information som vi tror kan vara av intresse för dig. 

4/ Marknadsföring
För att kunna kontakta dig via brev, e-post, SMS och telefon för att erbjuda dig tjänster, erbjudanden och rekommendationer som vi tror kan vara av intresse för dig. 

Du kan dock när som helst meddela oss att du inte vill ha någon marknadsföring.

5/ Profilering och analyser
Vi använder lagrade personuppgifter och pseudonymiserade uppgifter för att analysera vårt arbete och för att kunna erbjuda riktade tjänster. Vi använder också lagrade personuppgifter för att kunna utföra segmentering vid postala utskick och andra kontakter vi har med givare och medlemmar. 

6/ Administration
För att kunna kontakta dig då du har vänt dig till oss via telefon eller e-post, och för att kunna upprätthålla kontakten med dig. För att kunna kontakta dig när du söker arbete hos oss. För att kunna kontakta dig om du vill bli volontär hos oss. Om du är förtroendevald och för att vi ska kunna skicka kallelser till möten och annan relevant information. Om du är anställd och för personal- och löneadministration. 

Inom vår administration hanterar vi även personuppgifter som rör leverantörer, fakturor och annan hantering som är relaterat till vår bokföring och till vår ekonomiska administration. 

7/ För att förbättra användarupplevelsen på vår webb, appar och plattformar
När du använder vår hemsida samlas uppgifter in via t ex cookies. Det görs dock endast efter att du givit ett särskilt tillstånd för det på hemsidan. Då lagras teknisk information och information om vilka hemsidor som du har besökt, i syfte att förbättra vår service till dig och för våra analyser. Informationen vi samlar in via cookies är anonym och innehåller inte uppgifter som kan identifiera dig som person. Användningen av cookies kan ske direkt eller via tredje partleverantör. 
Så hanterar du dina inställningar för cookies
Du kan besöka Google för att välja hur Googles riktade reklam visas

Enligt EU:s Dataskyddsförordning måste det finnas en laglig grund för hanteringen av en personuppgift och uppgifterna måste lagras på ett säkert sätt. Uppgifter som inte längre behövs ska också gallras.

Inom World Animal Protection Sverige olika ändamål för hantering av personuppgifter vilar på följande erkända lagliga grunder i EU:s Dataskyddsförordning:

1/ Service till medlemmar - Uppfyllande av avtal och berättigat intresse.
2/ Service till givare - Uppfyllande av avtal och berättigat intresse.
3/ Förmedling av information - Uppfyllande av avtal och berättigat intresse.
4/ Marknadsföring - Berättigat intresse. 
5/ Profilering - Berättigat intresse. 
6/ Administration - Uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

Berättigat intresse föreligger mellan World Animal Protection Sverige och den registrerade inom ovanstående angivna ändamål då vår relation utgår från att vi tillsammans och gemensamt vill förbättra världen för djur.

World Animal Protection Sverige lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med hanteringen. Vi lagrar personuppgifter under den tid du har en relation med oss och därefter beroende på ändamål.

I vår marknadsföring används inte personuppgifter som är äldre än 36 månader efter senaste kontakt.

När personuppgifter inte är nödvändiga för våra ändamål gallras de. Det gäller dock inte uppgifter där vi har en rättslig förpliktelse, t ex bokföringslagen.

All hantering av personuppgifter inom World Animal Protection sker med hög säkerhet och sekretess.

I princip är det du som äger dina personuppgifter. Det innebär att du har en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För World Animal Protection Sverige är det av yttersta vikt att vi gör det enkelt för dig att tillvarata dina rättigheter. Dina rättigheter omfattar:

  • Rätten att få uppgifter rättade.
  • Rätten att avstå från att få marknadsföringskommunikation från oss.
  • Rätten att motsätta dig hantering som utgår från berättigat intresse.
  • Rätten att erhålla information om vilka uppgifter som är registrerade om dig.
  • Rätten att få personuppgifter raderade.

Hur du kommer i kontakt med oss hittar du under rubriken ”Så kommer du i kontakt med du oss” nedan.

World Animal Protection Sverige överlämnar inte personuppgifter till andra och till deras syften.

Samarbetspartners

World Animal Protection har samarbetspartners som för att kunna utföra sina tjänster hos oss ges tillgång till personuppgifter som vi har samlat in. Det kan till exempel röra sig om adressättning inför utskick av vår tidning så att den når dig och adressättning inför utskick av annat som till exempel insamlingsbrev. Vi har då biträdesavtal med våra samarbetspartners, som garanterar att personuppgifterna inte får lämnas vidare och att de måste raderas hos samarbetspartnern när tjänsten är utförd. Avtalen reglerar också att uppgifterna måste hanteras på ett säkert sätt. Vi samarbetar endast med partners som finns inom EU/EES eller som uppfyller Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA, och som därmed är skyldiga att upprätthålla samma skyddsnivå vad det gäller hantering av personuppgifter.

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor som tillhör tredje part. Dessa länkar är till för informationssyfte och eftersom vi inte har någon kontroll över dem så ansvarar vi inte heller för dess innehåll eller om skada uppstår då du använder dem.

Styrelsen för World Animal Protection Sverige är enligt EU:s Dataskyddsförordning personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är styrelsen som är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med förordningen. 

Inom World Animal Protection Sverige har vi även ett Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har i sin roll alltid ”dataskydds-glasögonen” på sig under den löpande verksamheten och vid nya projekt samt förändringar. Dataskyddsombudet har en självständig roll gentemot ledningen och kontrollerar så att EU:s Dataskyddsförordning följs. .

Datainspektionen är utpekad som tillsynsmyndighet för EU:s Dataskyddsförordning. Myndighetens hemsida: www.datainspektionen.se

Du är varmt välkommen att kontakta oss på:

World Animal Protection Sverige
Box 225 36
104 22 Stockholm
Tel: 08-617 79 70
E-post: dataskydd@worldanimalprotection.se