Frågor till partierna

Inför riksdagsvalet har vi ställt åtta frågor till partierna.  De frågor som vi har ställt är viktiga för djurens välfärd. Flera av dem är också ödesfrågor även för oss människor och för vårt klimat.  

Ta del av partiernas svar nedan. Om det är något svar som du gillar särskilt eller något som du inte gillar alls, kontakta gärna partierna och berätta det för dem.  Du hittar deras adresser här. Den dialog som du kan ha med partierna kan vara avgörande. 

Enkätfrågor 

 1.  Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 
 2.  Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 
 3. Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 
 4. Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 
 5. Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 
 6. Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 
 7. Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 
 8. Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 
 9. Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Svar från partierna

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Vi har inte tagit ställning till den frågan

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

All sådan handel måste ske på ett etiskt och biologiskt hållbart sätt.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Kristdemokraterna står upp för att all typ av kriminalitet och illegal handel ska bekämpas. Vi vill öka tullens befogenheter och resurser, vilket är ett steg för att motverka illegal handel.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Det är en väldigt viktig, global folkhälsofråga att minska antibiotikaanvändningen, både veterinärt och humant för att motverka utveckling av multiresistenta bakterier. Antibiotikaanvändningen inom svensk djurhållning är unikt låg, lägst inom EU vilket bevisar att de svenska djuren hålls på ett bra sätt.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Biosäkerheten inom svensk djurhållning är under ständig utveckling och t.ex. svenska grisföretagare står som förebild för kollegor från hela världen. Det är självklart att all samhällsutveckling måste ta hänsyn till de vilda djurens livsutrymme, på samma gång som enskilda djur inte kan få stoppa nödvändiga projekt och verksamheter.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Så länge troféerna erhållits vid laglig jakt har vi svårt att se att det bör införas.

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Vi anser att den svenska hållningen av produktionsdjur i allt väsentligt sker på ett helt acceptabelt sätt.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli mycket bättre på att producera de livsmedel som konsumeras i landet, självklart även vegetabilier för både direkt konsumtion och för förädling.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Allt i samhället måste ständigt vara föremål för förbättringar i och med ny kunskap och ny teknik. Även om svenskt djurskydd håller en hög nivå kan vi aldrig säga att ”nu finns inte mer att göra” så frågan måste hela tiden vara levande. </p>

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Ja. Vi har föreslagit att Sverige borde , i dialog med berörda intresseorganisationer, utarbeta en tydlig strategi för att få till stånd en FN-deklaration för djurvälfärd.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

Ja.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Ja.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Genom åtgärder som stärker djurvälfärden kan vi även minska användningen av antibiotika.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Ja. Behövs rad åtgärder som minskad storskalig djurhållning och stärkta åtgärder för att bevara ekosystemen.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Ja, vi har även lyft frågan i riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/imp…

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Vi har inte föreslagit avveckling med vill styra bort från djurfabriker till mindre enheter och ökad djurvälfärd.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Ja. Vi har föreslagit mer pengar till produktion av växtbaserade livsmedel och stärkt självförsörjningsgrad. 

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Ja. Se våra förslag i riksdagsmotionen Respekt för djuren: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-…

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Ja, om detta kan bidra till att förbättra djurskyddet globalt.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

Vi har i dagsläget inget förslag om skärpning av reglerna, men menar att det i högre utsträckning bör följas upp att internationella överenskommelser om detta följs.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Ja. Vi vill att direktiven inom Cites i högre grad följs upp av medlemsländerna i syfte att motverka den illegala handeln med vilda djur.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Vi välkomnar därför EU:s nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel som striktare reglerar användningen av antibiotika i djur. Nu gäller det att se till att den nya lagen efterlevs av samtliga medlemsländer. Det är därför viktigt att lagen följs upp och utvärderas systematiskt, något som Sverige bör driva i EU.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Vi har i dagsläget inga förslag på det området. Det är dock viktigt att det finns en gemensam syn på detta inom EU för att minska risken för smittspridning.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Nej, men det är viktigt att internationella överenskommelser om handeln med vilda djur följs.

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Nej, men vi menar att djur inom animalieproduktionen ska ha möjlighet till naturligt beteende, i enlighet med djurskyddslagen. All djurhållning styrs genom lagstiftning, förordningar och rekommendationer från expertmyndigheter som till exempel SLU och Jordbruksverket.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Vi ser gärna en högre självförsörjningsgrad på växtbaserade livsmedel.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Ja. För att tidigare upptäcka brister i djurhållning vill vi att de ska ske ett närmare samarbete mellan myndigheterna och branschen. .

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 

Vi har inte tagit ställning till det, men det kan vara god idé eftersom vi anser att djur ska behandlas väl och att djurskyddet ska vara högt.  

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Ja. Centerpartiet följer CITES-konventionen, det internationella multilaterala avtal som tar fram en lista på olika djur och växter som rankas på grund av deras sårbarhet för utrotning. Konventionen förbjuder handel av hotade arter av vilda djur och växter men trots detta förekommer ändå den illegala handeln, vilket är fullständigt oacceptabelt. Vi tycker att det viktigt att skydda olika arters överlevnad och vill därför reglera handeln för att skydda djuren.  

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja, det behövs åtgärder för att stoppa handeln med vilda djur. Exempelvis behöver Tullen har tillräckligt med resurser, för att upptäcka illegal handel av exempelvis vilda djur, narkotika, stöldgods och annat otillåtet att föra in och ut ur Sverige.  

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Ja. Centerpartiet vill förbättra djurhållningen och strama åt användning av antibiotika i EU- länderna, och vi har arbetat länge och hårt för det. Sverige har EU:s bästa djurskydd och låg användning av antibiotika, vilket är en viktig konkurrensfördel. Vi har lagt fram konkreta förslag för att verka för ett globalt avtal för att hantera antibiotikaresistensen och öka EU:s forskningssatsningar på antibiotika. Genom det tidigare Januariavtalet har Sverige intensifierat sitt internationella arbete för minskad och ansvarsfull antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. 

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Ja. I Januariavtalet var Centerpartiet bidragande till utredningen för att effektivisera och utveckla Sveriges arbete till en mer ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2022. En del i utredningen fokuserar på det förebyggande djurhälsoarbete för att minska behovet av antibiotika, och arbetet för att hindra uppkomst och spridning av zoonoser. Från utredningen vill vi veta hur Sveriges internationella arbete för användning av antibiotika i djurhållningen också kan gynna arbetet med förebyggande insatser mot uppkomst och spridning av nya zoonoser med pandemisk potential. 

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Nja. Vi är emot illegal jakt oavsett i världen den sker.  Troféer från illegal jakt ska inte handlas med eller föras in i landet. Många djur hotas av utrotning och för att skydda arterna har världens länder kommit överens att begränsa handeln av bland annat utrotningshotade djur, med den så kallade CITES-konventionen. Konventionen förbjuder även handel med hotade arter av vilda djur och växter. Trots detta förekommer ändå den illegala handeln. Det är fullständigt oacceptabelt och Centerpartiet tycker att det viktigt att skydda olika arters överlevnad.  

Däremot vill vi inte förbjuda att exempelvis älghorn från lagligt skytte och laglig jakt i exempelvis Kanada eller Norge förbjuds föras in i landet.  

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 

Nej. Centerpartiet anser att djurverksamheter ska vara tillåtet så länge de uppfyller de lagar och regler som gäller för djurskydd. Den svenska djurskyddslagstiftning är något vi ska vara rädda om och trots omfattande regelverk är det ändå i grund och botten den som tar hand om och hanterar djuren som måste ta det yttersta ansvaret för att djuren har det bra. Vi vill att djur ska ha det bra och det är oförsvarligt när djur behandlas illa eller utsätts för onödigt lidande.  

En ytterligare anledning för att bevara inhemsk produktion är att Sverige är ett av de länder i världen som har starkast djurskydd, och förbjuder vi den typen av verksamhet flyttar produktionen utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd och större antibiotikaanvändning. Därför anser vi att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den. 

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 

Nja. Självförsörjningsgraden behöver öka men handel kommer alltid vara viktigt för vårt välstånd, att kunna sälja och köpa livsmedel från andra länder bidrar till vårt lands välstånd. Att konsumenter kan importera livsmedel från andra länder samtidigt som svenska bönder kan exportera sina produkter är viktigt. Centerpartiet står bakom livsmedelsstrategin och den handlar om att livsmedelsproduktionen ska öka inom alla delar, både animalie- och växtbaserad produktion. Den viktigaste delen är att konsumenten bestämmer själv om hen vill äta animaliska eller växtbaserade produkter. När vi i dagsläget befinner oss i en orolig tid där Sveriges lantbruk och bönder har drabbats oerhört hårt av drastiskt stigande kostnader vill vi se ett nytt krispaket på 2,1 miljarder för att rädda svensk matproduktion, där stödet går till företag inom svensk animalieproduktion, växthus mm.  

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Svar: Ja. Sverige är ett av de länder i världen som har starkast djurskydd och strängast djurskyddslagstiftning, vilket vi är stolta över. Vi ställer höga krav på våra lantbrukare vilket också ger resultat. Men det finns alltid områden att utveckla för att förbättra djurskyddet. Några av de åtgärderna som vi vill genomföra: 

 • Ställa krav på gott djurskydd och god miljöhänsyn i offentlig upphandling av livsmedel.  

 • Att rättssäkerheten och tillämpningen av djurskyddslagens regelverk bör ses över och stärkas. 

 • Att djurskyddslagen ska tillämpas likvärdigt runt om i landet.  

 • Utreda möjligheterna med att ha en organisation som sköter djurskyddskontrollerna i hela landet. 

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Nej. Det vore fantastiskt om vi kunde få regler för djurvälfärd som gällde i hela världen och som alla faktiskt följde. Djur behandlas rutinmässigt väldigt illa på många håll och ett internationellt regelverk skulle göra stor nytta. Tyvärr är vi dock mycket långt ifrån en situation där det går att skapa enighet om vad som skulle stå i en sådan här deklaration.

Risken är därför att deklarationen skulle bli väldigt urvattnad och i praktiken bara ställa mycket basala krav som de allra flesta länder kan skriva under på. En urvattnad deklaration skulle missbrukas och göra det svårare att upprätthålla mer långtgående lagstiftning. Det finns alltså en risk att deklarationen skulle bli kontraproduktiv. Vi liberaler ser istället EU som den viktigaste arenan för djurvälfärdsarbetet. Dels behövs förbättringar inom EU, dels kan EU genom framförallt handelsavtal ställa krav på länder utanför unionen.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

Ja. På det stora hela är EU-regelverket bra. Men, det finns detaljer som kan förbättras.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Ja. Precis som inom så många andra områden är det egentligen inte reglerna det är fel på. Däremot brister kontrollen och smuggling är alldeles för vanlig.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Antibiotikaanvändningen i djurhållningen måste minska. Vi liberaler menar att djuren måste skötas på ett sådant sätt att de håller sig friska även om det är dyrare. Friska djur behöver inte antibiotika. Djur ska kunna bete sig naturligt. Minkarna kan inte det i sina burar och det är ett viktigt skäl till att Liberalerna under mandatperioden tagit ställning för att avskaffa minkuppfödningen och motionerat om detta till riksdagen.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Ja. Det finns risker i djurhållningen som den ser ut idag. Förändringar i hur vi håller djur är ett viktigt verktyg för att förhindra zoonoser och i förlängningen nya pandemier.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Nej. Vi anser att det nuvarande EU-regelverket fungerar tillfredsställande. Däremot måste det säkerställas att regelverket efterlevs och att det löpande uppdateras i takt med att situationen för olika arter förändras.

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Nja. Vi kommer att behöva storskalig djurhållning för att förse människor med mat. Men, djurhållningen ska ske på ett sådant sätt att djuren garanteras ett värdigt liv och en anständig död. Djuren ska hållas och skötas så att de håller sig friska (utan antibiotika) och de ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Nej. Den globala handeln med livsmedel är det absolut viktigaste som hänt försörjningstryggheten för svensk del. Torka och frost leder inte längre till svält, ofta inte ens till särskilt mycket högre priser. De globala logistikkedjorna skyddar oss mot regionala störningar i livsmedelsförsörjningen. Det största hotet mot livsmedelsförsörjningen är att andra länder.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Ja. Det finns mer att göra. Djurtransporterna genom Europa är fortfarande för långa. Djur hålls på för dem onaturliga sätt. Livet i havet hotas av spökgarn och annat marint skräp. Dessutom är efterlevnaden av de regler som finns för dålig. .

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?  

Ja. Ett flertal länder, däribland Sverige, har ställt sig bakom att det ska antas en global FN-deklaration om djurvälfärd. Miljöpartiet anser att det arbetet måste intensifieras så att en sådan deklaration kommer på plats.  

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Ja. Miljöpartiet arbetar för ett förbud av handel med levande vilda djur. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja, absolut! 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Ja. En förutsättning för minskad antibiotikaanvändning är att vi kommer ifrån den industriella djurhållningen, minskar köttkonsumtionen och premierar djurhållning som fokuserar på djurens välfärd. 

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Ja. Miljöpartiet. En god djurhållning är en förutsättning för att minska riskerna för zoonoser/pandemier och vi anser även att skydd av habitat för vilda djur är viktigt av den anledningen. 

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Ja. Den internationella handeln då det gäller jakttroféer från utrotningshotade djur regleras av CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Det är ett viktigt regelverk som Miljöpartiet vill skärpa.  

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?  

Ja. Det är inte tekniska möjligheter och kortsiktiga ekonomiska intressen som ska vara styrande i hur djuren hålls. Människan har en moralisk plikt att, när vi nyttjar djur ska de få leva ett liv som ger dem möjlighet att vara både friska och glada.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?  

Ja. Miljöpartiet anser att Sverige ska ha en hög självförsörjningsgrad på baslivsmedel (vilket vi anser att växtbaserade proteinrika livsmedel är) och foder.  

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Ja. Även om Sverige har ett gott internationellt renommé för sitt djurskydd så har vi inom några områden blivit omsprungna och det finns fortfarande brister som behöver åtgärdas. Särskilt tydligt är detta inom de områden där djuren nyttjas för att fylla en ekonomisk funktion. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti med ett Djurpolitiska program. Där finns ett stort antal förslag för att förbättra djurvälfärden för såväl djur som hålls för produktion, sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur.  

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 

Ja. Vi anser det viktigt att driva på för ett förbättrat djurskydd och djurhälsa för att minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Ja. Den internationella konventionen CITES som Sverige skrivit under reglerar handeln med hotade arter. Vi tycker att det är viktigt att Sverige fortsätter vara en drivande kraft och ett föredöme i djurskyddsfrågor såväl nationellt som internationellt. Vi ser att det finns högriskländer som inte följer WTOs regelverk. Pandemin har visat oss att det handlar framför allt marknader i storstäder med mycket människor som är högriskområden för nya pandemier. Virus riskeras spridas från vilda djur till människor. En annan riskfaktor är också handeln med vilda djur. En effekt som forskare varnar för är att de ekologiska barriärerna bryts ned mellan vilda djur och människor. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja. Den illegala handeln med vilda djur växer i delar av värden.  Under de senaste åren tjuvjakten på bland annat noshörning, elefant och tiger ökat i en alarmerande takt. Handeln med hotade arter omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Ja – Vi vill driva på för att Sverige ska fortsätta att vara världsledande på djurskydd, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. 

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Vi vill säkerställa att vår starka djurskyddslag följs och att alla djur i Sverige behandlas bra och vi vill att utfasning av de djur som fortsatt står uppbundna behöver påskyndas.  

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Nej. Men det behöver finnas kontroller så att det säkerställs att jakttroféerna kommer från länders legala jakter. 

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 

Att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande är en självklarhet och något som slås fast i den djurskyddslagstiftning vi har. Under den socialdemokratiska ledningen har vi infört en ny modern djurskyddslag, enligt lagen ska djur skonas från onödigt obehag och lidande under slakt, liksom under hela djurets liv.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 

Ja. På sikt kommer Sverige att behöva öka sin självförsörjningsförmåga. Vi jobbar sedan förra mandatperioden utifrån vår långsiktiga livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan för att öka svensk matproduktion. 

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Ja  

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 

Ja, djurs välfärd behöver generellt bli bättre runt om i världen.  

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Den internationella konventionen CITES reglerar handeln med hotade arter. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för prövning av tillstånd för import och export. Länsstyrelsen prövar tillstånd för zoobutiker, djurparker och andra verksamheter som handlar med, preparerar eller förevisar CITES-arter. Sverige måste även agera med tydlighet internationellt. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja, den illegala handeln med djur måste stoppas. Vi kan göra en del nationellt så som stärka tull och gränspolisen samt möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta anmälningar vid misstanke om illegal införsel. Sverige måste även kraftfullt agera internationellt i frågan. 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Vi vill se ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. Sverige har oerhört duktiga djuruppfödare och engagerade djurägare. Svensk lagstiftning rörande djuromsorgen är unik och går många gånger längre än andra länder. I Sverige är djuren jämförbart friska och antibiotikaanvändningen är låg, vilket ger goda skäl att bevara och utveckla svensk animalieproduktion.  

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Sverige bör verka för en internationell reglering av såväl handel med vilda djur som villkoren för djur i fångenskap. Svensk lagstiftning rörande djuromsorg går många gånger längre än i andra länder, vilket skall främjas. 

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Sverige har ett regelverk för hur införsel av jakttroféer ska hanteras. Vi har idag inga förslag på att förändra det. 

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 

I den svenska djurskyddslagen är det redan reglerat att djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden. Vi vill att så också ska vara fallet i övriga länder. Svensk djurskyddsstandard bör vara minimikravet i EU. Vi vill också införa ett importförbud för animalier som producerats på ett sätt som inte lever upp till svensk djurskyddsstandard.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 

Vi har en tydlig inställning avseende att Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad. Däremot anser vi inte att animaliska livsmedel skall ställas mot växtbaserade. Konsumenterna måste själva få bestämma om de vill äta växtbaserat eller animalier.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Absolut. Vi har i riksdagen lagt ett omfattande politiskt program för detta. Några exempel på våra förslag är; 

 • Vi vill samla all djurskyddrelaterad lagstiftning till en djurskyddsbalk. 
 • Vi vill införa en nationell djurskyddspolis. 
 • Vi vill utöka rättskyddet för djur. 
 • Vi vill att svenskt djurskydd ska vara vägledande inom EU. 
 • Vi vill se ökat forskningsanslag för alternativa bedövningsmetoder av grisar. 
 • Vi vill införa en positivlista över tillåtna sällskapsdjur.