Djurvälfärd för en hållbar planet

Djurvälfärd för en hållbar planet

World Animal Protections arbete är inte bara avgörande för djurens välfärd. Det är också avgörande för möjligheterna att hejda klimatförändringar och de allvarliga hälsoutmaningar som mänskligheten står inför.

World Animal Protection arbetar för en djurvänligare värld. Vi engagerar oss för att bevara vilda djurarter och deras naturliga livsmiljöer och att förbättra situationen för djuren i livsmedelsindustrin. Det här arbetet gäller inte bara djuren. Det är också viktigt för hela planeten och människors välfärd.

För livsmedelsindustrins ohållbara djurfabriker bidrar inte bara till att djur lider, utan även till betydande utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatkrisen. Överanvändningen av antibiotika i den intensiva djuruppfödningen leder också till antibiotikaresistens så att superbakterier blir allvarliga hot mot djurs och människors hälsa. Närkontakt mellan människor och djur, både när det gäller djurfabriker och handeln med vilda djur, ökar dessutom riskerna för smittspridning av allvarliga sjukdomar, som kan utvecklas till ödesdigra pandemier.

Så det är mycket viktigt att vi ser de här frågorna i ett helhetsperspektiv och inser hur de hänger ihop: om djurens behandlas illa, är det också ett hot mot hela planeten. Läget är akut. För att lyckas förhindra en klimat- och hälsokris av enorma proportioner måste vi agera nu.

World Animal Protection arbetar därför för att livsmedelsindustrins djurfabriker ska avvecklas och för ett principiellt förbud mot handeln med vilda djur – med undantag för viss handel som kan vara i djurens intresse, om det finns ett starkt skyddsbehov.

Djurvälfärd för en hållbar planet

Klimatförändringar

Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Världen står bokstavligen i brand eller översköljs av stora vattenmassor. Det vi upplever just nu är orsakat av människan och det är bara början på vad som väntar om vi inte gör tillräckligt för att stoppa hoten mot klimatet.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs snabba och drastiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, för att vi ska kunna avvärja en klimatkatastrof. Om vi ska lyckas med det måste vi minska de enorma utsläppen av växthusgaser från den animaliska livsmedelsindustrin. Dagens djurfabriker är ett av de största hoten mot en hållbar framtid utan förödande klimatförändringar.

Inom bara ett fåtal år riskerar de skadliga processer som vi människor skapat att bli irreversibla, bortom vår makt att stoppa. Vi kan inte fortsätta att släppa ut växthusgaser, bränna ner regnskogarna och använda djurbaserad mat på samma katastrofala sätt som nu.

Radikalt systemskifte

I rapporten Climate change and cruelty”, kartlägger World Animal Protection djurfabrikernas förödande konsekvenser för djurvälfärd och klimatförändringar och förespråkar en radikal förändring av livsmedelsproduktionen för att komma tillrätta med den alarmerande situationen.

Varje år föds omkring 80 miljarder landlevande djur upp i den globala livsmedelsindustrin – och då främst i storskaliga djurfabriker med fokus på ekonomisk vinst och effektivitet. Uppfödningen innebär ett enormt lidande för djuren och stora utsläpp av klimatförändrande växthusgaser, från djuren, driften av anläggningarna, transporter och skogsskövling för ny mark åt djurindustrin. För hela planetens skull krävs nu en genomgripande förändring, bort från djurfabriker och mot en mer hållbar växtbaserad livsmedelsproduktion.

Det är hög tid för ett radikalt systemskifte för att skydda djuren och klimatet. Ett första steg är ett förbud mot utbyggnad av nya djurfabriker. En betydande minskning av köttproduktionen i djurfabrikerna kan sedan successivt öppna vägen för mer hållbara, djur- och klimatvänliga alternativ.

Men just nu är utvecklingen oroväckande, med en starkt ökad efterfrågan på kött i många delar av världen. I den offentliga debatten talas ofta om fossila utsläpp från industrin, energisektorn och transporter, men det är hög tid att också ta en titt på vad vi har på våra tallrikar och inse att klimatkrisen till betydande del drivs på av köttproduktionen i djurfabrikerna.

 

Djurvälfärd för en hållbar planet

Hållbara investeringar

För att klara ett sådant nödvändigt systemskifte måste politiker, näringsliv och konsumenter börja dra mer åt samma håll. I dag finns många mäktiga finansiärer som stödjer djurfabrikernas verksamhet. Därför krävs en radikal förändring av riktlinjerna för investeringar, så att det finansiella stödet kan överföras från djurfabriker till mer hållbara, växtbaserade livsmedelssystem.

De stora, ofta statligt styrda, utvecklingsbankerna skulle kunna vara viktig del av den här förändringen. Men World Animal Protections rapport ”Closing the financing gap” avslöjar att de här tunga finansiella aktörerna i stället står för mångmiljardinvesteringar i djurfabriker.

Tillsammans med the Divest Factory Farming Campaign har vi kartlagt fem stora utvecklingsbankers investeringar i djurfabriker: Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken.

Vår rapport Big meat. Big bucks. Bigger harm.” visar dessutom att Europas tio främsta finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Den främsta drivkraften bakom den här avskogningen är köttproduktion och odling av sojabönor. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker och en betydande del av sojan exporteras – i första hand till Europa och Kina.

Skogsskövlingen leder till att stora mängder växthusgaser frigörs och bidrar till den globala uppvärmningen och därmed de alarmerande klimatförändringarna. Djuruppfödningen som följer i avskogningens spår förvärrar sedan i hög grad klimatförändringarna, med utsläpp av växthusgaser från djur och långa djurtransporter. Ytterligare destruktiva effekter av skogsskövlingen är att vilda djur och växter tar stor skada när väldiga skogsområden skövlas.

Hållbara investeringar

Svenska investeringar

Även svenska investeringar har gjorts i företag som kopplas till skogsskövlingen i Brasilien. De statliga AP-fonderna hanterar stora belopp som en viktig del av det allmänna, svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden har gjort mångmiljoninvesteringar i ett av de utpekade bolagen: JBS, som är en av världens största köttproducenter.

”Forests on fire”, en gemensam rapport från World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide, dokumenteras också hur de sju största bankerna i Sverige tillsammans bidrar till skogsskövlingen genom mångmiljardinvesteringar i högriskföretag som JBS.

World Animal Protection Sverige vill se ett klart ställningstagande från svenska banker att de inte på något sätt ska finansiera avskogning. Vi vill också att de antar tydliga riktlinjer för djurens situation. Vi uppmanar också bankkunder att använda sitt inflytande för att förespråka en djurvänlig investeringspolicy. Kanske rentav att byta bank, om deras nuvarande bank inte tar djurens lidande på allvar.

Här kan du mejla till din bank och uppmana den att investera djur- och miljövänligt:

Mejla din bank