Frågor till partierna

Inför riksdagsvalet har vi ställt åtta frågor till partierna.  De frågor som vi har ställt är viktiga för djurens välfärd. Flera av dem är också ödesfrågor även för oss människor och för vårt klimat.  

 

Ta del av partiernas svar nedan. Om det är något svar som du gillar särskilt eller något som du inte gillar alls, kontakta gärna partierna och berätta det för dem.  Du hittar deras adresser här. Den dialog som du kan ha med partierna kan vara avgörande. 

Enkätfrågor 

 1.  Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 
 2.  Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 
 3. Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 
 4. Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 
 5. Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 
 6. Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 
 7. Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 
 8. Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 
 9. Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 
Kristdemokraterna

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Vi har inte tagit ställning till den frågan

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

All sådan handel måste ske på ett etiskt och biologiskt hållbart sätt.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Kristdemokraterna står upp för att all typ av kriminalitet och illegal handel ska bekämpas. Vi vill öka tullens befogenheter och resurser, vilket är ett steg för att motverka illegal handel.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Det är en väldigt viktig, global folkhälsofråga att minska antibiotikaanvändningen, både veterinärt och humant för att motverka utveckling av multiresistenta bakterier. Antibiotikaanvändningen inom svensk djurhållning är unikt låg, lägst inom EU vilket bevisar att de svenska djuren hålls på ett bra sätt.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Biosäkerheten inom svensk djurhållning är under ständig utveckling och t.ex. svenska grisföretagare står som förebild för kollegor från hela världen. Det är självklart att all samhällsutveckling måste ta hänsyn till de vilda djurens livsutrymme, på samma gång som enskilda djur inte kan få stoppa nödvändiga projekt och verksamheter.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Så länge troféerna erhållits vid laglig jakt har vi svårt att se att det bör införas.

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Vi anser att den svenska hållningen av produktionsdjur i allt väsentligt sker på ett helt acceptabelt sätt.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli mycket bättre på att producera de livsmedel som konsumeras i landet, självklart även vegetabilier för både direkt konsumtion och för förädling.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Allt i samhället måste ständigt vara föremål för förbättringar i och med ny kunskap och ny teknik. Även om svenskt djurskydd håller en hög nivå kan vi aldrig säga att ”nu finns inte mer att göra” så frågan måste hela tiden vara levande.

Vänsterpartiet

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Ja. Vi har föreslagit att Sverige borde , i dialog med berörda intresseorganisationer, utarbeta en tydlig strategi för att få till stånd en FN-deklaration för djurvälfärd.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

Ja.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Ja.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Genom åtgärder som stärker djurvälfärden kan vi även minska användningen av antibiotika.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Ja. Behövs rad åtgärder som minskad storskalig djurhållning och stärkta åtgärder för att bevara ekosystemen.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Ja, vi har även lyft frågan i riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/imp…

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Vi har inte föreslagit avveckling med vill styra bort från djurfabriker till mindre enheter och ökad djurvälfärd.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Ja. Vi har föreslagit mer pengar till produktion av växtbaserade livsmedel och stärkt självförsörjningsgrad. 

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Ja. Se våra förslag i riksdagsmotionen Respekt för djuren: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-…

Liberalerna

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?

Nej. Det vore fantastiskt om vi kunde få regler för djurvälfärd som gällde i hela världen och som alla faktiskt följde. Djur behandlas rutinmässigt väldigt illa på många håll och ett internationellt regelverk skulle göra stor nytta. Tyvärr är vi dock mycket långt ifrån en situation där det går att skapa enighet om vad som skulle stå i en sådan här deklaration.

Risken är därför att deklarationen skulle bli väldigt urvattnad och i praktiken bara ställa mycket basala krav som de allra flesta länder kan skriva under på. En urvattnad deklaration skulle missbrukas och göra det svårare att upprätthålla mer långtgående lagstiftning. Det finns alltså en risk att deklarationen skulle bli kontraproduktiv. Vi liberaler ser istället EU som den viktigaste arenan för djurvälfärdsarbetet. Dels behövs förbättringar inom EU, dels kan EU genom framförallt handelsavtal ställa krav på länder utanför unionen.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas?

Ja. På det stora hela är EU-regelverket bra. Men, det finns detaljer som kan förbättras.

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras?

Ja. Precis som inom så många andra områden är det egentligen inte reglerna det är fel på. Däremot brister kontrollen och smuggling är alldeles för vanlig.

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt?

Ja. Antibiotikaanvändningen i djurhållningen måste minska. Vi liberaler menar att djuren måste skötas på ett sådant sätt att de håller sig friska även om det är dyrare. Friska djur behöver inte antibiotika. Djur ska kunna bete sig naturligt. Minkarna kan inte det i sina burar och det är ett viktigt skäl till att Liberalerna under mandatperioden tagit ställning för att avskaffa minkuppfödningen och motionerat om detta till riksdagen.

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen?

Ja. Det finns risker i djurhållningen som den ser ut idag. Förändringar i hur vi håller djur är ett viktigt verktyg för att förhindra zoonoser och i förlängningen nya pandemier.

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige?

Nej. Vi anser att det nuvarande EU-regelverket fungerar tillfredsställande. Däremot måste det säkerställas att regelverket efterlevs och att det löpande uppdateras i takt med att situationen för olika arter förändras.

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?

Nja. Vi kommer att behöva storskalig djurhållning för att förse människor med mat. Men, djurhållningen ska ske på ett sådant sätt att djuren garanteras ett värdigt liv och en anständig död. Djuren ska hållas och skötas så att de håller sig friska (utan antibiotika) och de ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden.

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?

Nej. Den globala handeln med livsmedel är det absolut viktigaste som hänt försörjningstryggheten för svensk del. Torka och frost leder inte längre till svält, ofta inte ens till särskilt mycket högre priser. De globala logistikkedjorna skyddar oss mot regionala störningar i livsmedelsförsörjningen. Det största hotet mot livsmedelsförsörjningen är att andra länder.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras?

Ja. Det finns mer att göra. Djurtransporterna genom Europa är fortfarande för långa. Djur hålls på för dem onaturliga sätt. Livet i havet hotas av spökgarn och annat marint skräp. Dessutom är efterlevnaden av de regler som finns för dålig. .

Miljöpartiet

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd?  

Ja. Ett flertal länder, däribland Sverige, har ställt sig bakom att det ska antas en global FN-deklaration om djurvälfärd. Miljöpartiet anser att det arbetet måste intensifieras så att en sådan deklaration kommer på plats.  

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Ja. Miljöpartiet arbetar för ett förbud av handel med levande vilda djur. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja, absolut! 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Ja. En förutsättning för minskad antibiotikaanvändning är att vi kommer ifrån den industriella djurhållningen, minskar köttkonsumtionen och premierar djurhållning som fokuserar på djurens välfärd. 

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Ja. Miljöpartiet. En god djurhållning är en förutsättning för att minska riskerna för zoonoser/pandemier och vi anser även att skydd av habitat för vilda djur är viktigt av den anledningen. 

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Ja. Den internationella handeln då det gäller jakttroféer från utrotningshotade djur regleras av CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Det är ett viktigt regelverk som Miljöpartiet vill skärpa.  

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)?  

Ja. Det är inte tekniska möjligheter och kortsiktiga ekonomiska intressen som ska vara styrande i hur djuren hålls. Människan har en moralisk plikt att, när vi nyttjar djur ska de få leva ett liv som ger dem möjlighet att vara både friska och glada.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel?  

Ja. Miljöpartiet anser att Sverige ska ha en hög självförsörjningsgrad på baslivsmedel (vilket vi anser att växtbaserade proteinrika livsmedel är) och foder.  

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Ja. Även om Sverige har ett gott internationellt renommé för sitt djurskydd så har vi inom några områden blivit omsprungna och det finns fortfarande brister som behöver åtgärdas. Särskilt tydligt är detta inom de områden där djuren nyttjas för att fylla en ekonomisk funktion. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti med ett Djurpolitiska program. Där finns ett stort antal förslag för att förbättra djurvälfärden för såväl djur som hålls för produktion, sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur.  

Socialdemokraterna

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 

Ja. Vi anser det viktigt att driva på för ett förbättrat djurskydd och djurhälsa för att minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling.

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Ja. Den internationella konventionen CITES som Sverige skrivit under reglerar handeln med hotade arter. Vi tycker att det är viktigt att Sverige fortsätter vara en drivande kraft och ett föredöme i djurskyddsfrågor såväl nationellt som internationellt. Vi ser att det finns högriskländer som inte följer WTOs regelverk. Pandemin har visat oss att det handlar framför allt marknader i storstäder med mycket människor som är högriskområden för nya pandemier. Virus riskeras spridas från vilda djur till människor. En annan riskfaktor är också handeln med vilda djur. En effekt som forskare varnar för är att de ekologiska barriärerna bryts ned mellan vilda djur och människor. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja. Den illegala handeln med vilda djur växer i delar av värden.  Under de senaste åren tjuvjakten på bland annat noshörning, elefant och tiger ökat i en alarmerande takt. Handeln med hotade arter omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Ja – Vi vill driva på för att Sverige ska fortsätta att vara världsledande på djurskydd, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. 

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Vi vill säkerställa att vår starka djurskyddslag följs och att alla djur i Sverige behandlas bra och vi vill att utfasning av de djur som fortsatt står uppbundna behöver påskyndas.  

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Nej. Men det behöver finnas kontroller så att det säkerställs att jakttroféerna kommer från länders legala jakter. 

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 

Att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande är en självklarhet och något som slås fast i den djurskyddslagstiftning vi har. Under den socialdemokratiska ledningen har vi infört en ny modern djurskyddslag, enligt lagen ska djur skonas från onödigt obehag och lidande under slakt, liksom under hela djurets liv.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 

Ja. På sikt kommer Sverige att behöva öka sin självförsörjningsförmåga. Vi jobbar sedan förra mandatperioden utifrån vår långsiktiga livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan för att öka svensk matproduktion. 

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Ja  

Sverigedemokraterna

Anser ni att FN bör anta en deklaration om djurs välfärd? 

Ja, djurs välfärd behöver generellt bli bättre runt om i världen.  

Anser ni att reglerna för handeln med vilda djur bör skärpas? 

Den internationella konventionen CITES reglerar handeln med hotade arter. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för prövning av tillstånd för import och export. Länsstyrelsen prövar tillstånd för zoobutiker, djurparker och andra verksamheter som handlar med, preparerar eller förevisar CITES-arter. Sverige måste även agera med tydlighet internationellt. 

Anser ni att åtgärderna mot illegal handel av vilda djur bör intensifieras? 

Ja, den illegala handeln med djur måste stoppas. Vi kan göra en del nationellt så som stärka tull och gränspolisen samt möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta anmälningar vid misstanke om illegal införsel. Sverige måste även kraftfullt agera internationellt i frågan. 

Anser ni att användningen av antibiotika inom djurproduktionen bör bli mer ansvarsfull och att det är viktigt att djuren hålls i system som främjar deras hälsa och gör det möjligt för dem att bete sig naturligt? 

Vi vill se ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. Sverige har oerhört duktiga djuruppfödare och engagerade djurägare. Svensk lagstiftning rörande djuromsorgen är unik och går många gånger längre än andra länder. I Sverige är djuren jämförbart friska och antibiotikaanvändningen är låg, vilket ger goda skäl att bevara och utveckla svensk animalieproduktion.  

Anser ni att man bör minska riskerna för zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning och ökad respekt för de vilda djurens livsutrymmen? 

Sverige bör verka för en internationell reglering av såväl handel med vilda djur som villkoren för djur i fångenskap. Svensk lagstiftning rörande djuromsorg går många gånger längre än i andra länder, vilket skall främjas. 

Anser ni att ett förbud bör införas mot införsel av jakttroféer till Sverige? 

Sverige har ett regelverk för hur införsel av jakttroféer ska hanteras. Vi har idag inga förslag på att förändra det. 

Anser ni att djurfabrikerna bör avvecklas (djurfabriker = hållningssystem för djur där andra intressen än att djurens hälsa ska främjas och att de ska kunna bete sig naturligt står i första rum)? 

I den svenska djurskyddslagen är det redan reglerat att djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden. Vi vill att så också ska vara fallet i övriga länder. Svensk djurskyddsstandard bör vara minimikravet i EU. Vi vill också införa ett importförbud för animalier som producerats på ett sätt som inte lever upp till svensk djurskyddsstandard.  

Anser ni att Sverige i allt väsentligt bör vara självförsörjande även på växtbaserade (alternativa proteinkällor till de animaliska) livsmedel? 

Vi har en tydlig inställning avseende att Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad. Däremot anser vi inte att animaliska livsmedel skall ställas mot växtbaserade. Konsumenterna måste själva få bestämma om de vill äta växtbaserat eller animalier.

Anser ni att ambitionen bör vara att djurskyddet i Sverige förbättras? 

Absolut. Vi har i riksdagen lagt ett omfattande politiskt program för detta. Några exempel på våra förslag är; 

 • Vi vill samla all djurskyddrelaterad lagstiftning till en djurskyddsbalk. 
 • Vi vill införa en nationell djurskyddspolis. 
 • Vi vill utöka rättskyddet för djur. 
 • Vi vill att svenskt djurskydd ska vara vägledande inom EU. 
 • Vi vill se ökat forskningsanslag för alternativa bedövningsmetoder av grisar. 
 • Vi vill införa en positivlista över tillåtna sällskapsdjur. 

Fram till valet kommer vi också göra enkätundersökningar om var partierna står i dagsaktuella frågor och avslöjanden vi gör: Burhållning av lantbruksdjur inom EU