TIDEN ÄR INNE!  Bristande djurhållning skapar allvarliga problem som hotar vår miljö, vårt klimat och vår hälsa.

Tiden är inne

Bristande djurhållning skapar allvarliga problem som hotar vår miljö, vårt klimat och vår hälsa.

Bryr du dig om ditt sällskapsdjur, miljön, din hälsa eller närståendes hälsa? Om svaret är ja, läs vidare!

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Inför valet kommer vi att intensifiera satsningen för en bättre värld för djuren, klimatet och människorna. Vi ska skapa en bättre värld för oss alla och vi vill att du är med.

I år driver vi på World Animal Protection Sverige ett projekt med syftet att lyfta viktiga djurfrågor till politiker inför valet 2022. Vi vill hjälpa politiker i deras arbete kring djurfrågor, genom att bistå med vägledning och kunskap om djurfrågor – vi vill hjälpa politiker hjälpa djur.

 

Frågor och svar från partierna

 

Vi är mycket tacksamma om du vill vara med i arbetet inför valet.

 

Djurens välfärd är också vår välfärd  

Världen ändras troligen snabbare än någonsin. Vi märker det bland annat på klimatet och i vår natur. Mänsklig aktivitet förändrar även djurens situation och deras välfärd. Saker som påverkar deras möjligheter att leva bra liv är klimatförändringarna, att allt mer av deras livsutrymme huggs ner och ersätts av städer och gigantiska åkrar.

 

Att vi blir fler människor på jordklotet påverkar också djurens välfärd. Allt fler munnar måste mättas och sedan ett antal år tillbaka byggs djurfabriker i allt större skala. Djuren må ha god förmåga att anpassa sig till nya miljöer, men det finns gränser. Dem spränger vi allt oftare. Det leder till att djuren drabbas direkt och faktiskt att vi människor också gör det i form av sjukdomar (zoonoser som övergår till pandemier), stora risker för att mediciner inte kommer att fungera på oss framöver (utveckling av resistenta bakterier) och att hela eller delar av det ekosystem vi också befinner oss i kollapsar. Men det finns lösningar.  

Vi kan bestämma oss för att utveckla vår gemensamma framtid med respekt för de vilda djuren och deras livsutrymme. Vi kan bestämma oss för att gå från den industriella matproduktionen till en smart matproduktion som bygger på betydligt mer växtbaserad mat och endast animalier från djur som fått leva bra liv.  

Vad händer när djur som normalt aldrig skulle ha träffats tvingas göra det? Vi ser det på vissa djurmarknader. Vilda djur blandas med djur som levt i fångenskap. Blod och andra kroppsvätskor blandas mellan djuren. Där kanske också fladdermöss eller andra djur rör sig. Förmodligen känner alla igen den här historien.

Var det sa coronaviruset uppstod? Men det var väl inte första gången en zoonos (infektion överförd från eller via djur) uppstod och som utvecklades till en pandemi? Nej, det har hänt många gånger tidigare. Gör vi ingenting så kommer det att hända igen. Hittills har drygt 200 olika zoonoser identifierats världen över. Runt 75 procent av alla nya smittsamma sjukdomar som upptäckts hos människor har kommit från vilda djur. Men det behöver inte vara så här.  

Vi kan i alla fall minska riskerna för zoonoser som utvecklas till pandemier. Det kan vi göra genom att hålla djur naturligt, genom att inte tära på de vilda djurens livsutrymmen och genom att välja mer växtbaserad föda. Vi kan sluta handla med vilda djur och på så vis minska riskerna för att smittor sprids. De vilda djuren hör ju hemma i det vilda.  

De problem som mänskligheten står inför när det gäller klimatförändringarna står också djuren inför. I flera fall i värre form. Hänsyn till djurens välfärd är avgörande i vårt arbete mot klimatförändringarna. 

Välfärdsfrågorna hänger ihop 

Tanken på att det finns en gemensam välfärd mellan djur och människor utgår från idéen om att vi är sammankopplade. Uttrycket ”One Welfare” har på några år etablerats snabbt runt om i världen.  

One Welfare bygger på insikten att djurvälfärd, biologisk mångfald och miljön är viktiga byggstenar för människors hälsa. Genom att se sambanden och arbeta utifrån att vi har en gemensam välfärd gynnas vi alla. Tar man bort någon av byggstenarna missgynnas alla. Svårare än så är det inte. Kanske blir det tydligast för många när man tittar på relationen mellan människor och sällskapsdjur.  

Sällskapsdjuren ses ofta som familjemedlemmar. Människors hälsa påverkas positivt. Vi har nog alla sett äldre människor leva upp när de får träffa en hund eller en katt. Men hur blir det när sällskapsdjuren inte får leva bra liv? Eller när de människor som djuren lever hos mår dåligt. Ja, då drabbar det ofta både djuren och människorna negativt. Det finns ett samband.  

Välfärdssambandet syns också i brott mot djur. Undersökningar har visat att människor som plågar djur vid unga år är överrepresenterade bland dem som utsätter människor för våld längre fram. Att bryta beteenden där unga människor utsätter djur för våld är med andra ord viktigt för människor längre fram. Det finns ett samband.  

Det finns också ett samband mellan bönders hälsa och djurens välfärd. Bönder som inte ges möjlighet att hålla djur på ett sådant sätt att de får leva bra liv mår också sämre själva. Det finns också samband mellan när bönder mår dåligt på grund av ekonomiska problem, skilsmässor etc. Då löper djuren större risk för vanvård.  

I utvecklingsländerna är sambandet mellan djurens välfärd och människors hälsa mycket tydligt. Om de till exempel drabbas av torka eller av skyfall så drabbar det både människor och djur. Om de inte har möjlighet att rädda djuren drabbas människorna många gånger av ytterligare bakslag som hotar deras hälsa. Det finns exempel på när hjälporganisationerna har satt upp tält för att skydda människorna, men människorna väljer att sova utanför och använder istället tälten för att skydda djuren.  

Proppar vi djur med antibiotika ökar risken för människor att drabbas av resistenta bakterier. Tränger vi ihop djur i djurfabriker är det negativt både för klimatet och miljön. Trycker vi undan de vilda djurens livsutrymme drabbar det också människor i form av sjukdomar och ett haltande ekosystem. 

Allt detta ryms under benämningen One Welfare. Det finns ett samband. För att vi alla ska må bra är det viktigt att både människor och djur får leva bra liv.  

Frågor vi fokuserar på 

I valprojektet kommer vi att fokusera på djurfrågor som påverkar:

 • Djurvälfärd
 • Människors hälsa
 • Miljön och klimatet

Dessa frågor är aktuella och brådskande. Bristande djurhållning skapar allvarliga problem som hotar vår miljö, vårt klimat och vår hälsa.

Under projektet kommer vi att ta reda på:

Ödesfrågor inför valet

Ödesfrågor inför valet

Det finns många frågor som är viktiga för djurens välfärd, för människors hälsa och för klimatet. Vi har valt att prioritera åtta frågor.

FN-deklaration för djurens välfärd

Vi har länge arbetat för en FN-deklaration för djurens välfärd. Sverige var ett av de första länderna som ställde sig bakom idén. EU har tagit ställning för en FN-deklaration för djurens välfärd, liksom många länder runt om i världen. I Sverige finns politisk enighet mellan partierna - när frågan varit uppe i riksdagen har samtliga ställt sig bakom den. Syftet med en FN-deklaration för djurens välfärd är att alla medlemmar inom FN ska sluta upp bakom grundläggande formuleringar om djurens välfärd och att deklarationen blir ett viktigt verktyg i arbetet med att lyfta upp djurens välfärd globalt, regionalt och i alla länder världen över.

Global handel med vilda djur

Den globala handeln med vilda djur omsätter stora pengar. Det förekommer även stor illegal handel med vilda djur. Handeln är ofta helt oacceptabel ur djurvälfärdsperspektiv. Den leder också till att ekosystem förstörs. Riskerna för zoonoser som kan utvecklas till pandemier ökar när vilda djur transporteras runt i världen. Vi vill ha ett principiellt förbud mot handel med vilda djur. Men vi kan acceptera viss handel, till exempel då det handlar om artbevarande och under stränga djurvälfärdskrav.

Antibiotikaresistens

Utvecklingen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de största hoten mot mänskligheten. Redan 2050 räknar man med att runt 10 miljoner människor kommer att dö av antibiotikaresistens. En bidragande orsak till detta är användningen av antibiotika inom djurfabrikerna. En mycket stor del av användningen av antibiotika sker inom djurfabrikerna, där djuren blir sjuka eftersom de tvingas leva under dåliga förhållanden. Vi vill att globala, regionala och nationella planer tas fram för att antibiotikaanvändningen ska begränsas till den som är nödvändig. Vi vill att planerna ska vara samordnade, sa att de hanterar djurens välfärd i relation till människors hälsa, miljön och klimatet. Djurhållning som leder till att djur blir sjuka ska avvecklas. Djurvälfärdskrav ska ställas och användningen av antibiotika ska vara ansvarsfull.

Zoonoser och pandemier

En stor del av de nya infektionssjukdomar som drabbar människor uppkommer genom att smitta sprids mellan djur och människor. Coronaviruset är ett exempel på det. Det finns drygt 200 exempel på sjukdomar som orsakats av mikroorganismer som bytt värd från djur till människa. Den här sortens sjukdomar kallas zoonoser och kan utvecklas till pandemier. Idag vet vi en hel del om hur man kan minimera risker för zoonoser. Det handlar bland annat om att vi måste respektera de vilda djurens livsutrymmen, att vi inte bör handla med djur världen över, att djur inte bör trängas ihop i djurfabriker och pälsfarmer samt att djur inte bör blandas som idag sker vid olika djurmarknader. Vi vill att det tas fram globala, regionala och nationella planer för hur man kan minska riskerna för pandemier. En viktig beståndsdel i dessa planer är att djur ska respekteras och få leva bra liv.

Troféjakt

Troféjakt sker världen över. Störst fokus är det på den som sker i Afrika och som bedrivs på de fem stora djurarterna (elefant, buffel, lejon, leopard och noshörning). Troféjakten är mycket kontroversiell och det finns flera rapporter som slår fast att den inte leder till pengar som kan användas lokalt för artbevarande eftersom pengarna i första hand hamnar i andra fickor. Det finns också rapporter som slår fast att djur föds upp, ofta under dåliga förhållanden, för att skjutas som troféer. Vi vill se ett stopp för troféjakt på global nivå. Den fråga som vi lyfter upp under framtidsvalet 2022 är att Sverige bör följa efter Nederländerna och Storbritannien och införa strängare regler för import av jakttroféer.

Djurfabriker

Djurfabrikerna innebär en intensifierad hållning av djur som syftar till industriell produktion till lågt pris. Djurens välfärd sätts inte i första rummet. Djurfabrikerna är inte bara dåliga för djuren utan har även en negativ effekt på klimatet och vår miljö. De bidrar också till antibiotikaresistensen. Vi vill att djurfabrikerna avvecklas och att inga nya djurfabriker ska få startas efter 2030.

Smart livsmedelsproduktion

Vi vill se en framtida livsmedelsproduktion som är smart. En sådan bygger på att djur får leva bra liv och att växtbaserade livsmedel spelar en större roll. Under framtidsvalet 2022 för vi fram att Sverige bör satsa på produktion av växtbaserade livsmedel och att den svenska livsmedelsstrategin ska ha som mål att Sverige ska vara självförsörjande på växtbaserade livsmedel.

Förbättrat djurskydd

När djurskyddslagen kom 1988 hade Sverige som ambition att djurskyddet ska förbättras. Den ambitionen ersattes en bit in på 2000-talet med att djurskyddet ska bibehållas. Vi anser att det är en otillräcklig ambitionsnivå. Sverige bör ständigt arbeta för att förbättra djurskyddet. Det är viktigt för djuren, människors hälsa, miljön och klimatet. Vi vill att Sverige har som ambition att djurskyddet ska förbättras. Det kan även vara en viktig konkurrensfördel för Sveriges bönder. 

Tillsammans kan vi göra skillnad för djuren

Tillsammans kan vi se till att de politiker som väljs i höst får den information som de behöver ha. Tillsammans kan vi också se till att politikerna får veta att vi är många som bryr oss om djuren och vad vi vill att de ska fatta för beslut.

Nedan följer några saker som vi kan göra tillsammans för att påverka politikerna inför årets val. Ingen kan göra allt men vi kan alla göra något. Det vi kan åstadkomma tillsammans kan bli riktigt bra och ha stor betydelse för djuren.

Du är viktig. Det du gör kan faktiskt göra stor skillnad. Det finns många exempel på när enskilda personer lyckats påverka politiska beslut i rätt riktning. Det finns ännu fler exempel på när människor har tillsammans lyckats åstadkomma viktiga förändringar.

Vad kommer World Animal Protection att göra inför valet?

Vi vill göra det enkelt för alla att kunna vara med och arbeta för djuren inför valet. Vi vill också att fler politiker ska få möjlighet att få information om djurfrågorna. Inför valet kommer vi därför att:

 • Kontakta alla kandidater och ge dem information
 • Kontakta partierna
 • 2–3 avslöjanden
 • Göra en opinionsundersökning
 • Sprida information till väljarna om var partierna står i olika djurfrågor

Om du regelbundet går in på www.worldanimalprotection.se/valet_2022 så kommer du att kunna följa vad vi gör. Vi kommer att publicera de undersökningar vi gör, de svar vi får från partierna och fylla på med information om de sakfrågor vi jobbar särskilt med inför valet. Vi kommer också att sprida informationen i våra sociala medier, via media och på annat sätt.

Vad kan jag som privatperson göra?

Kontakta kandidater

Snart kommer lokaltidningarna att berätta om vilka som kandiderar för de olika partierna. Då kan du även kontakta dem. Det kan vara lämpligt att ställa allmänna frågor till dem inledningsvis. Du kan till exempel fråga dem om det är viktigt för dem hur djur behandlas i Sverige och i resten av världen. Du kan även fråga dem om det är något speciellt som rör djurens välfärd som de själva tycker bör förändras och om de kommer att arbeta för att djuren ska få det bättre ifall de blir valda.  

Det kan vara lite svårare att hitta deras e-postadresser än partiernas. Men om du går in på hemsidan för den kommun de kandiderar i och klickar dig vidare till information om vilka som sitter i kommunfullmäktige idag, så finns de ofta där. Du kan också söka på partiet de tillhör och kommunens namn, så hittar du förmodligen e-postadresserna till de lokala partierna. Då kan du maila till partierna och be att de skickar din mail vidare till kandidaterna.

Kontakta media

När du hör att det ska vara en partiutfrågning eller ett program med någon enskild politiker kan du maila direkt till programmet och be dem att ta upp djurskyddsfrågorna med politikerna. Du kan välja någon eller några av de frågor som du hittar under ”Kontakta partierna redan nu”, i den här texten.

Skriv egna inlägg

Det här kanske man inte alltid tänker på, men den sida i tidningar som flest läser är insändarsidan. Alltså inte dem som journalisterna själva skriver. Du kan skicka in förslag på insändare till tidningar. Det händer ganska ofta att de tar in insändare om djur.

Valstugor och valtal

Längre fram kan du besöka valstugorna och ställa frågor direkt till politiker när de är ute och talar inför valet.  

När är det val?

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Då väljs de personer som ska företräda oss under de kommande fyra åren.

Vilka frågor arbetar ni med?

Politikerna kommer att fatta många beslut som rör djuren. Vi kommer att göra det tydligt för dem att djurvälfärdfrågorna är viktiga. De är viktiga för djuren, människorna och för vår planet. De frågor som vi kommer att fokusera särskilt vid är:

 • FN-deklaration för djurs välfärd
 • Zoonoser/pandemier
 • Antibiotikaresistens
 • Avveckling av djurfabriker
 • Växtbaserad livsmedelsproduktion
 • Handeln med vilda djur
 • Troféjakt
 • Förbättrat djurskydd i Sverige

Tiden är inne

Våra frågor är viktiga och brådskande. Vi vill därför hjälpa politiker och blivande politiker för att djurfrågorna, som berör alla, ska lyftas och prioriteras inför valet. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld för oss alla.

Följ vår sida för uppdateringar om projektets aktiviteter och framgångar, och för information om hur du själv kan vara med och påverka inför valet.