Lördag den 25 maj 2024 kl. 14.00 håller World Animal Protection Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem är du välkommen att delta. Innan årsmötet bjuder vi in till föredrag, som är öppna för allmänheten

Kallelse till årsmöte 25 maj 2024

Lördag den 25 maj 2024 kl. 14.00

Lördag den 25 maj 2024 kl. 14.00 håller World Animal Protection Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem är du välkommen att delta.

Innan årsmötet bjuder vi in till föredrag, som är öppna för allmänheten:

Ett år i de vilda djurens tjänst: Vår sakkunniga Sandra Jönsson berättar om uppnådda milstolpar under 2023 och vad som planeras att genomföras under 2024.

Möt människorna och djuren som lever i Amazonas.
Hör om hur djurfabrikerna förstör regnskogen– och om de som kämpar emot. Vår generalsekreterare Roger Pettersson visar bilder och berättar om sina upplevelser från sin dokumentationsresa till Brasilien.

Föredragen äger rum kl. 12.30–13.30. Ett lättare tilltugg serveras.

Årsmöte och föredrag äger rum på Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9 i Stockholm.

Anmälan till årsmöte och föredrag görs senast måndag den 13 maj 2024 till: mariegrundstrom@worldanimalprotection.se eller 08-617 79 70.

Vänligen uppge medlemsnummer eller personnummer vid anmälan.

Dagordning för årsmöte, kl. 14.00–15.00

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Frågan om Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd och dagordning
 7. Fastställande av årsredovisning
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 11. Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Fastställande av medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 13. Val av ordförande för Styrelsen och övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Behandling av Styrelsens förslag och i tid inkomna förslag från medlemmar
 17. Övriga frågor
 18. Mötet
 19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas.

Lördag den 25 maj 2024 kl. 14.00 håller World Animal Protection Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem är du välkommen att delta. Innan årsmötet bjuder vi in till föredrag, som är öppna för allmänheten: