Inför EU-valet: Vad tänker toppkandidaterna göra för djuren?

Inför EU-valet: Vad tänker toppkandidaterna göra för djuren?

Nyheter

Vi har frågat toppkandidaterna för partierna vad de tänker göra för djuren om de blir invalda i Europaparlamentet.

Vi har ställt följande frågor till dem:

 1. Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

   
 2. EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Tillsammans med Eurogroup for Animals har vi erbjudit samtliga kandidater till Europaparlamentet att avge djurskyddslöften.

Så här svarade kandidaterna på våra frågor: 

helene_fritzon_s

Heléne Fritzon (S)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

Det finns många viktiga djurskyddsfrågor där EU kan göra en stor skillnad. Tre av våra prioriterade områden är:

 1. Djuruppfödare som går utöver EU:s minimumkrav bör kunna få extrapengar.

  Vi vill att uppfödare som tar väl hand om sina djur ska kunna få extra pengar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken för att motverka konkurrensnackdelar som kostnader för hög djurvälfärd innebär. Det skulle också ge ett incitament för producenter att ställa om sin produktion och bli mer djurvänliga. Detta skulle endast gälla bönder som går utöver EU:s minimumregler och nationella minimumregler. När det gäller boskapsproduktion borde också det kopplade stödet endast riktas till de som anstränger sig utöver existerande regleringar kring djurvälfärd och inte bidrar till antibiotikaresistens genom intensiv djuruppfödning. Detta kan ske genom arbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken där jag tillsammans med mina kollegor kommer att fortsätta att driva dessa frågor.

   
 2. Kött ska transporteras – inte levande djur. Under nästa mandatperiod kommer jag tillsammans med mina socialdemokratiska kollegor titta närmare på frågan om djurtransporter, och se om det faktiskt blir någon förbättring av efterlevandet av direktivet om transport av djur. Under de senaste åren har i svenska socialdemokrater arbetat aktivt för att minska djurtransporter och helt förbjuda transport av levande djur till länder utanför EU, då det ofta om inte alltid leder till enormt långa och plågsamma resor för djuren. Vi vill att det ska finnas en absolut maxgräns på 8 timmar för transport av djur och 4 timmar för diande djur. Nu är det viktigt att medlemsstaterna faktiskt sköter kontroller av djur och fordon som man ska för att åtminstone stoppa de mest plågsamma transporterna.  En rejäl uppryckning krävs för djurens skull. Jag kommer också stödja utvecklandet av mobila slakterier där min kollega Jytte Guteland har varit den drivande rösten i Europaparlamentet. Jag kommer också stödja en vidare granskning av efterlevnaden av direktiv 1/2005 om transport av djur.

   
 3.  Inför särskilda regler till skydd för mjölkkor och kycklingar. I Sverige har vi särskilda regler till skydd för mjölkkor och unghöns. På EU-nivå finns inga sådana regler, utan enbart för grisar. Vi vill därför stärka skyddet även för mjölkkor och unghöns genom särskilda skyddande lagstiftningar. Kor ska ha möjlighet att gå ute och kycklingar ska födas upp under drägliga förhållanden. Det handlar om miljontals djur vars levnadsstandard är långt från acceptabel. Jag kommer tillsammans med mina kollegor att försöka få igenom ett fact-finding pilotprojekt kring mjölkkors välfärd, och stödja arbetet med ett reviderat kycklingdirektiv.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Handeln med animaliska produkter måste leva upp till EU:s krav kring antibiotika och djurvälfärd. Vi vill se höga standarder för djurvälfärd inom ramen för EU:s handelsavtal. Vi tycker att EU:s handelsavtal ska bidra till att höja nivån av djurvälfärd och hållbarhet i allmänhet med de länder som vi sluter avtal med. Antibiotikaresistens är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Om vi fortsatt vill ha fungerande och effektiv antibiotika behöver vi ta krafttag mot dagens överanvändande.

Vi kommer driva på för striktare regler kring antibiotikaanvändning där det är möjligt och har stor effekt, bland annat då genom handelsavtal men också på hemmaplan. Den europeiska marknaden har öppnats upp för kött, ägg och mjölk från uppfödare som inte behandlar sina djur väl, och bland annat därför kan sälja sina produkter billigt. Jag vill att framtida handelsavtal ska innehålla höga krav på djurvälfärd i paritet med EU:s egna regleringar, det kommer jag verka för inom ramen för vårt inflytande i europaparlamentets handelsutskott. Jag kommer tillsammans med mina kollegor stödja arbetet mot antibiotikaresistens i europaparlamentets miljöutskott och intergruppen för djurvälfärd.

fredrick_federley_c

Fredrick Federley (C)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 • Minskad antibiotikaresistens.
 • Sluta med rutinmässig svanskupering i hela EU.
 • Drägliga förhållanden för djur i transport.

Ska vi bromsa spridningen av resistenta bakterier måste djurskyddet bli bättre i EU, för att glada djur är friska djur. Därför vill jag att EU ska lagstifta om minimumnivå för djurvälfärd i en gemensam ”Djurskyddslag”. Det måste dessutom bli slut på rutinmässig svanskupering av grisens knorr i EU, idag är det bara Sverige och Finland som följer lagen. Här måste vi få till ett tydligare ansvarsutkrävande och kommissionen bör dra de medlemsländer som inte följer lagen inför rätta. Slutligen måste förhållandena för djur i transport bli bättre, det ska inte kunna löna sig att fuska med djurvälfärden. jag vill ha strängare straff, minskad total tid för djur i transport och förbjuda alla resor till tredjeländer där lagen inte följs. Detta har jag förhandlat fram i en resolution i Europaparlamentet. Skulle jag ha förtroende att bli omvald kommer jag inte rösta för en kommissionär som inte lovar att ta djurens välfärd på allvar.  

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Jag har förhandlat fram att allt kött som importeras till EU ska följa samma regler för antibiotikaförskrivning som vi nu har i EU. Detta kommer bli avgörande för att minska den globala användningen av antibiotika inom djursektorn och öka standarden för djuren. Sedan finns det mycket arbete kvar att göra för djurens välfärd utanför unionen, vi ser bland annat ökade problem med illegal handel av husdjur som kommer från tredjeländer, kliniska djurtester som vi ersatt med andra metoder i vissa fall inom EU. Här anser jag att kommissionen kan bli tuffare i utformande av handelsavtal för vilka krav man ställer på tredjeländer.malin_bjork_v

Malin Björk (V)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Vi vill avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri eftersom de bland annat bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse
 2. Vi vill att djurförsök ersätts med djurfria metoder så långt det är möjligt
 3. Vi vill förhindra och motverka onödiga och långa transporter av levande djur.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Att hänsyn till djur och miljö prioriteras framför vinst- och marknadsintressen. EU bör därför även ha en strategi för att få till stånd en FN-deklaration för djurvälfärd.

sara_skyttedal_kd

Sara Skyttedal (KD)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Att alla i praktiken ska leva upp till de gemensamma regler som är beslutade. Så är det inte idag t ex när det gäller djurtransporter eller förbudet mot att klippa bort grisarnas svansar.
 2. Att fortsätta det internationella arbetet med att bekämpa handeln med utrotningshotade djur
 3. Att vidga reglerna för ursprungsmärkning så att samma regler för nöt gäller även för gris, för att underlätta för konsumenterna att aktivt välja.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Att minska överanvändningen av antibiotika. Antibiotikaresistenta bakterier utgör ett stort hot mot människors hälsa. Allt fler bakterier utvecklar resistens mot allt fler mediciner. Två tredjedelar av all antibiotika globalt ges till djur. Antibiotikan ges för att man ska kunna hålla fler djur på trängre utrymmen med sämre djurskydd samtidigt som djuren växer snabbt. Jag vill att all förebyggande gruppbehandling ska vara förbjuden.

alice_bah_kuhnke_mp_0

Alice Bah Kuhnke (MP)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Att djur ska kunna utöva naturliga beteenden och alla djur ska behandlas väl.  Miljöpartiet kräver en ny europeisk djurskyddsstrategi, som tar ett övergripande tag om frågorna och även garanterar det praktiska genomförandet. En majoritet av EU-reglerna inom detta område är minimiregler, därför är det avgörande att höja lägsta nivån. Många länder lever inte upp till de bestämmelser som finns, tex krav på att grisar ska ha tillgång till bökbart material och att kupering av griskultingars svansar endast får ske  i undantagsfall. Åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU, och osund avel som gör att djuren blir sjuka och lider måste förbjudas. EU:s försöksdjursdirektiv måste skärpas och all pälsfarmning inom EU ska avvecklas.

   
 2. Antibiotikaresistensen är nära kopplad till djurskyddet. En god djurhållning med friska djur behöver inte antibiotika. Ett förbättrat djurskydd är därigenom en mycket viktig faktor för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. För att djuren inte ska bli sjuka används antibiotika ofta som ett rutinmässigt insatsmedel i många länder. Detta är ett fruktansvärt missbruk av ett av våra mest värdefulla läkemedel.

   
 3. Använd EU:s jordbruksstöd för högre djurvälfärd och villkora stöden. Det är inte rimligt att de medlemsländer som inte lever upp till EU:s djurskyddsregler fortsätter ges bidrag. Vi vill se en förändring som innebär att EU-bidrag inom t.ex. jordbrukspolitiken ska dras tillbaka från den som inte lever upp till kraven. Miljöpartiet vill att EU-jordbruksstöd ska användas för att stötta omställningen till ett mer miljö- och djurvänligt jordbruk, t ex ombyggnadsstöd för stallar för att stärka djurvälfärden.

 2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

EU har en viktig roll att spela internationellt, till exempel för att påskynda arbetet med att ersätta djurförsök med djurfria försöksmetoder. Vi vill att EU ska arbeta för att bindande minimiregler om djurskydd tas fram inom FN och WTO. Krav på djurskydd och djurhälsa ska inte ses som handelshinder, varken för handel inom EU eller för handel mellan EU och andra länder. EU:s arbete med att bekämpa handel med elfenben, lejontroféer och andra handelsvaror som kommer från utrotningshotade djur världen över måste också utökas.

soraya_prost_f

Soraya Post (f!)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Omdirigering av jordbruksstödet från storskalig, industriell, animalisk produktion till småskalig, ekologisk och vegetabilisk. Så räddar vi fler djurliv och gynnar biologisk mångfald. Detta innefattar även kraftigt minskade fiskekvoter och skärpt uppföljning av dessa.
 2. Kortare djurtransporter. Vår vision är att på sikt avskaffa djurtransporter helt.
 3. Skärpta djurskyddskrav i hela EU samt skärpt uppföljning av dessa. 

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Omriktade jordbruksstöd är en hjärtefråga eftersom det inkluderar djurvälfärd på flera sätt. Idag går jordbruksstödet till verksamheter som orsakar artdöd, monokultur lidande för djuren. Ett omriktat stöd är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen och gynnar dessutom biologisk mångfald, minskar antalet dödade djur samt ökar chansen att de djur som fortfarande föds upp i mänskligt syfte behandlas bättre än idag. 

Hur kommer du att arbeta med detta om du blir invald i Europaparlamentet?    

Jag kommer att arbeta med dessa frågor genom opinionsbildning, och kommer att ansöka om att vara med i EP:s intergrupp på området, samt genom att göra riktade insatser som till exempel att ställa frågor till kommissionen, påverka hur rådet sätter sin agenda, genom att lägga ändringsförslag och lobba för att rapporter ska ha djurrättsliga perspektiv med.

56340082_570917400094964_5699181646264139776_n

Peter Lundgren (SD)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Smärtsam, rituell slakt som inte uppfyller svenska regler.
 2. Biologisk mångfald.
 3. Att de lagar och regler som faktiskt finns i Sverige och i stor utsträckning även i EU faktiskt efterlevs. I första hand ska vi lyfta fram det svenska perspektivet i vår partigrupp. Men även om vi själva har tydliga uppfattningar så måste man alltid överväga om en viss fråga verkligen ska regleras genom överstatlighet. Vi vill till exempel inte att EU fullt ut ska sätta ramarna för vårt eget djurskydd i Sverige.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Den viktigaste globala frågan är troligen bevarande av biologisk mångfald, vilket sker både genom nationella och multilaterala insatser och där kan EU vara en aktör.

arba_kokalari_m

Arba Kokalari (M)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. Bättre djurtransporter. EU behöver bli bättre på att säkerställa att reglerna för djurtransport efterlevs av alla medlemsländer.
 2. Minskad antibiotikaanvändning. För detta har EU nyligen antagit en ny strategi – den ska genomföras.
 3. Stoppa handel med vilda och exotiska djur. Till exempel skulle en lista införas på vilka djur som får komma in i EU.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?

Rensa haven från plast och skräp. EU måste bidra till en värld med mindre plast i våra hav. Plasten drabbar inte minst de djur som lever i och vid såväl hav som vattendrag.

karin_karlsbro_l

Karin Karlsbro (L)

1/ Vilka tre djurskyddsfrågor tycker du är viktigast på EU-nivå och hur kommer du att arbeta med dem om du blir invald i Europaparlamentet?

 1. EU:s jordbrukspolitik måste utformas så att den har god djuromsorg. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”, med resurser och sanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer regler kring djurskydd och livsmedelssäkerhet.
 2. Djurtransporterna inom och till EU ska begränsas så mycket som möjligt. Det måste alltid vara bättre att transportera kött än levande djur. Vi vill också öka möjligheterna för mobila och mindre slakterier.
 3. Användningen av antibiotika bland både människor och djur måste minska. Bra djurskydd leder till att mindre antibiotika används. I dag är Sverige bäst i Europa på att hålla ner användningen av antibiotika inom djurhållning. Det är tack vare våra höga djurskyddskrav som färre djur blir stressade och sjuka. Bättre djurskydd i resten av Europa är alltså bra för både djuren, konsumenterna och folkhälsan.

2/ EU är en viktig aktör i arbetet för att förbättra djurens välfärd på global nivå. Vilken global djurskyddsfråga tycker du är viktigast och hur kommer du att arbeta med den om du blir invald i Europaparlamentet?När EU ökar sina krav på djurhållning vill vi att det i större utsträckning får genomslag även i våra handelsavtal. På så sätt kan vi genom vår konsumentkraft exempelvis minska djurtransporter och antibiotikaanvändning i djurhållningen även internationellt.