Dags för ett Europa utan pälsfarmer

Dags för ett Europa utan pälsfarmer

Dags för ett Europa utan pälsfarmer

En pälsfarm är en väldigt onaturlig miljö, där djuren utsätts för mycket lidande. De lever ytterst begränsade liv, rad efter rad i små, stimulansfattiga burar.

 

Tillsammans med ett stort antal andra organisationer stödjer vi därför det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe, för ett EU-förbud mot pälsfarmer. Bakom initiativet står Eurogroup for Animals, med ett åttiotal djurvälfärdsorganisationer som medlemmar.

 

Medborgarinitiativet Fur Free Europe uppmanar EU att:

 • Förbjuda pälsdjursuppfödning
 • Förbjuda handel med produkter från pälsdjursuppfödning

 

Ditt stöd är livsviktigt. Om vi lyckas få in en miljon underskrifter måste EU-kommissionen ta ställning till medborgarinitiativet. Var med och stoppa den grymma pälsdjursuppfödningen i EU: skriv på namninsamlingen Fur Free Europe!

 

Pälsdjursuppfödning i EU

De i särklass flesta djuren som föds upp i pälsindustrin i EU-länderna är minkar. Andra vanliga djur är rävar, mårdhundar och chinchillor. I Sverige föds även kaniner upp för sin päls på några ställen.

 

Antalet pälsdjursfarmer i EU var 2019 omkring 2 900. I samband med smittspridningen under covid-19-pandemin har produktionen av päls minskat betydligt, med runt 10 miljoner per år när det gäller minkar. Under 2020 producerades omkring 16 miljoner minkskinn, 1,2 miljoner rävskinn och 138 000 skinn från mårdhundar.

 

De flesta av de nuvarande omkring 750 minkfarmerna finns i Finland, Polen, Litauen och Grekland. I Danmark och Nederländerna, tidigare storproducenter av minkskinn, har minkuppfödningen nästan helt försvunnit. I Sverige finns i dag runt 25 minkfarmer.

 

Minkarna avlivas vanligen genom gasning med koldioxid eller kolmonoxid, medan rävar och mårdhundar dödas med elström och chinchillor får en dödlig spruta med kloralhydrat, eller så bryts deras nackar av.

Dags för ett Europa utan pälsfarmer

Oetisk, ohållbar och osäker verksamhet

Oetiskt

Pälsdjursuppfödning är en oetisk näring som utsätter djur för lidande. Päls är en grym och omodern produkt som människor inte behöver. Typiska problem för djuren  är infekterade sår, saknade kroppsdelar och att de skadar sig själva.

De naturliga beteendena hos vilda djur som minkar och rävar kan inte tillgodoses inom pälsdjursuppfödningen. Vilda djur ska inte hållas i fångenskap utan få leva i sina naturliga miljöer i naturen. Att hålla djur instängda små, trånga burar för att främst tjäna pengar på deras päls är inte heller djuretiskt acceptabelt för tama pälsdjur som kaniner.

Ohållbart

Pälsdjursuppfödning är också ohållbar ur ett bredare miljöperspektiv. Verksamheten har en betydande negativ miljöpåverkan och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Efter att ha flytt från pälsfarmer är den amerikanska minken nu utbredd i hela EU och har skadat inhemska europeiska vilda djur.

Vid behandlingen av päls för att den ska kunna användas för att tillverka olika produkter används giftiga kemikalier. När det gäller markförorening av giftiga metaller rankas pälsindustrin bland de fem värsta branscherna.

Osäkert

Pälsdjursuppfödningen är dessutom osäker ur hälsosynpunkt, både för djur och människor. Det finns en betydande risk för smittspridning bland djuren som lever i trånga utrymmen nära varandra. Under Covid-19-pandemin har hundratals minkfarmer drabbats av smittspridning och varianter av viruset har spridits från djur till människor.

Dags för ett Europa utan pälsfarmer

En bransch på tydlig tillbakagång

 • I EU har redan nästan hälften av medlemsländerna, 13 av 27, tagit beslut om att förbjuda pälsdjursfarmning: Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Österrike. Striktare regler har också lett till att ingen pälsdjursfarmning finns kvar i Tyskland. Ytterligare fyra länder överväger att införa förbud: Bulgarien, Litauen, Polen och Spanien.
   
 • EU-kommissionen håller just nu på att se över EU:s djurvälfärdslagstiftning. I samband med den översynen har 12 EU-länder uppmanat kommissionen att undersöka möjligheterna för ett permanent förbud mot pälsdjursfarmning i EU och att presentera ett lagförslag om hur förbudet konkret skulle kunna genomföras.
   
 • Hundratals kläd- och modemärken har blivit pälsfria, på grund av djuretiska krav från sina kunder.
   
 • Covid-19-pandemin har medfört en ekonomisk kris för pälsindustrin.
Dags för ett Europa utan pälsfarmer

Vad är Europeiskt medborgarinitiativ?

Europeiskt medborgarinitiativ, European Citizens' Initiative (ECI), är sedan 2012 ett sätt för medborgare i EU-länderna att påverka EU-kommissionen att ta initiativ till nya lagar.

Medborgarinitiativet är inte bara en namninsamling i en viss fråga. Om ett medborgarinitiativ undertecknas av med än en miljon EU-medborgare inom ett år måste EU-kommissionen behandla frågan och komma med ett beslut.

För att en underskrift ska vara giltig, krävs att den som undertecknar lämnar personlig information så att stödet kan godkännas. Den här personliga informationen får inte användas för några andra syften än att bekräfta stödet för det aktuella medborgarinitiativet. Fur Free Europe följer GDPR och slår vakt om den personliga integriteten för alla som stödjer initiativet.